El Tribunal Suprem absol a un germà per apropiar-se dels diners d’un altre germà, però, com a qüestió nova, el condemna a retornar-li l’import apropiat.

Normalment, si no hi ha condemna penal, tampoc hi ha responsabilitat civil, no obstant això, el Tribunal Suprem ha modificat el seu criteri i en el supòsit de delictes econòmics entre germans sí que imposa la sanció de responsabilitat civil, això és, a retornar els diners.

L’article 268 de l’actual Codi Penal, estableix que, en delictes patrimonials, econòmics, els germans estan exempts de responsabilitat penal, però sí que són responsables civils, això és, han d’assumir les conseqüències econòmiques dels seus actes.

Fins ara, s’obligava el germà perjudicat a haver d’interposar una demanda davant els Jutjats civils ja que els Jutjats penals, una vegada aplicada l’eximent, no entraven en la responsabilitat civil, això és, en la devolució dels diners.

El Tribunal Suprem, en la seva Sentència 94/2023, de 14 de febrer, ha confirmat l’absolució, per eximent de parentiu, a una persona que es va apropiar de manera indeguda dels diners que li corresponia al seu germà.

Tots dos, una vegada van heretar el negoci familiar del seu pare, van continuar amb l’activitat de l’empresa i, el presumpte delinqüent, que s’encarregava dels temes econòmics, va desviar importants sumes de diners a altres empreses de les quals era soci sense que existís cap causa.

Per al Tribunal Suprem és evident la comissió d’un delicte d’apropiació indeguda, però en ser germans i com expressa el Codi Penal, aplica la citada eximent de parentiu, això és, ho absol de l’esmentat delicte d’apropiació indeguda.

No obstant això, aquesta sentència resulta innovadora, tenint en compte que en qualsevol delicte s’aplica la corresponent responsabilitat civil i, per contra, si hi ha absolució, l’esmentada responsabilitat civil no existeix, el Tribunal Suprem ha canviat el seu criteri, la qual cosa destaca sobretot tractant-se d’un assumpte entre germans.

Com a conclusió, si el Tribunal Suprem manté aquesta jurisprudència, encara que es ratifiqui l’absolució del germà investigat, aplicant la citada eximent de parentiu, la condemna com a responsable civil a abonar a l’altre germà els diners del qual s’ha apropiat serà habitual, sense necessitat que s’hagi d’acudir a la corresponent acció judicial civil per a recuperar els diners.