Aprovades les directrius generals de control Tributari i duaner de 2023, amb l’objectiu de prevenir i lluitar contra el frau fiscal.

El 27 de febrer de 2023, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Resolució de la Direcció General de la Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner per a aquest 2023.

A continuació, exposem les principals directrius:

 • Implantació d’un nou model d’informació i assistència, amb la finalitat de facilitar i simplificar l’accés del ciutadà als serveis de la AEAT, i potenciar i millorar l’atenció presencial a persones majors o persones que puguin veure’s afectades per la bretxa digital.
 • Possibilitat de confeccionar el model 130 (pagaments fraccionats IRPF) automàticament a partir de la informació dels seus llibres registro.
 • En relació al règim sancionador, s’incorpora com a peça rellevant l’historial de compliment o incompliment del contribuent, s’incorpora aquest element subjectiu especialment en els casos de presentacions fora de termini sense ingrés, que no comportin perjudici econòmic per a l’Agència Tributària.
 • Control de l’econòmica submergida, es reforça la vigilància a sectors i models d’alt risc, i especialment a les activitats relacionades amb la construcció, rehabilitació i reforma d’immobles. També s’aplicaran plans específics enfocats a la identificació de les eines de programari de gestió i comptabilització utilitzades per comerços i empreses, així com verificar que els programes informàtics compleixin amb la normativa vigent.
 • A l’efecte de la fiscalitat directa, destaca la detecció i reacció enfront d’entitats opaques i les obligacions de subministrament d’informació relatives a criptoactius i tipus efectius de gravamen. Altres directrius recollides serien les següents:
  1. Control dels falsos no residents, i els supòsits de simulació de residència en CCAA diferents a la real.
  2. Foment d’inspeccions conjuntes i acords previs de valoració en matèria de preus de transferència i operacions internacionals per a reduir les controvèrsies.
  3. Comprovació de les bases imposables negatives pendents de compensar o aplicar.
 • Recerques conjuntes i fiscalia europea, tant per a l’àrea de trames d’IVA de l’Oficina Nacional de Recerca i Frau (ONIF), com per a les recerques en matèria duanera, s’impulsaran totes les possibilitats que ofereix la creació de la Fiscalia Europea, amb l’objectiu d’enfortir la seguretat interior de la UE. En la lluita contra el contraban i el narcotràfic, s’incorpora nova tecnologia per a monitorar embarcacions dedicades al narcotràfic marítim il·lícit i detectar contraban en la paqueteria postal.
 • Control del frau en fase recaptatòria, pel qual es mantenen prioritats permanents com la presa de mesures cautelars per a evitar buidatges patrimonials, l’adopció de derivacions de responsabilitat per a afermar el cobrament efectiu dels deutes o la vigilància dels deutors condemnats per delicte, i es potencien, de manera especial en l’àmbit dels grans deutors, la utilització d’eines avançades de tractament i anàlisi de dades per a detectar patrons de frau recaptatori complex sobre els quals enfocar i dirigir les actuacions.