La presentació de la declaració de béns i drets situats a l’estranger corresponent a l’exercici 2021 finalitza el pròxim 31 de març de 2022.

Per fi ha arribat la esperadíssima sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 27 de gener de 2022 que considera l’actual model 720 contrari al Dret de la Unió considerant desproporcionat el seu règim sancionador.

Analitzem amb més detalli aquesta sentència en la nostra circular de data 03/02/2022.

Sense perjudici de l’exposat, la declaració d’il·legalitat de les citades conseqüències sancionadores no afecta a la totalitat de la declaració tributària, que roman en vigor.

Recordem que estan obligats a la seva presentació totes les persones físiques o entitats residents en l’estat espanyol que, sobre béns a l’estranger:

  • Ostentin la titularitat jurídica d’aquests béns
  • Siguin el titular real dels mateixos en els casos que aquests figurin a nom d’entitats
  • Tinguin algun poder de disposició sobre aquests, com a representants, apoderats, etc.

Les operacions a declarar en el model 720 es divideixen en tres categories:

  • Informació sobre comptes i dipòsits en entitats financeres situades a l’estranger, indicat el saldo de les mateixes a 31 de desembre i el saldo mitjà de l’últim trimestre.
  • Informació sobre valors representatius de la participació en qualsevol mena d’entitat, ja siguin accions, participacions en IIC, assegurances, rendes temporals o vitalícies, préstecs concedits…
  • Informació sobre béns immobles i drets sobre els mateixos situats a l’estranger.

D’aquesta manera, cadascun dels tres blocs de béns constitueix una obligació d’informació diferent, però les tres obligacions d’informació s’articulen a través d’un mateix model informatiu.

Quant a les particularitats referents a la informació a detallar en cada bloc, els remetem al següent enllaç de la AEAT.

Quant als límits a l’obligació de declarar, cal distingir entre el primer exercici en el qual existeix obligació de declarar i els successius.

Així en la primera declaració, existeixen obligació de declarar si el valor en qualsevol dels tres blocs supera l’import de 50.000 euros. És important remarcar que en tots els casos els imports són els totals dels béns, independentment que estiguin només a nom del declarant o siguin conjunts amb altres persones.

En els anys successius, només existeix obligació de presentació quan es produeixi un increment de més de 20.000 euros en qualsevol dels tres blocs, respecte a l’última declaració presentada.

Igualment, existeix obligació de presentar la declaració en aquells casos en què es produeixi una cancel·lació de compte, una transmissió de valors o immobles prèviament declarats.

Quant a les sancions i els efectes per no presentar aquest model, o bé fer-ho erròniament, els recomanem extremar la diligència en la verificació de l’obligació, així com en l’emplenament d’aquest.