Els Autònoms tindran un recàrrec per impagament de quotes de Seguretat Social, a curt termini.

Aquesta és una de les mesures aprovades en la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reforma Urgent del Treball Autònom i que entrarà en vigor a partir de l’endemà a la seva publicació, això és, a partir del 26 d’octubre, excepte en aquells supòsits establerts en la pròpia Llei.

En aquest sentit, les modificacions més rellevants són les que a continuació es detallen:

Una de les modificacions que tenen major repercussió o que, a priori, pot semblar una modificació encaminada a minimitzar les càrregues dels Autònoms, és el cas de la modificació del Recàrrec per ingrés de les quotes de Seguretat Social fora del termini reglamentari.

La citada Llei, en el seu Art. 1 estableix que, una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per al pagament de les quotes de Seguretat Social, això és, el mes de la seva meritació (pagament a mes corrent) sense que el Treballador Autònom hagi procedit al pagament de les mateixes dins del termini ordinari, es reportarà un recàrrec de creixent.

Per tant, es deroga el percentatge únic del 20% de recàrrec en ingrés de quotes amb presentació de documents i es torna a la fórmula de recàrrecs progressius per a les cotitzacions de Seguretat Social:

RECÀRRECS IMPAGAMENT SEGURETAT SOCIAL
DATA DE PAGAMENT DE QUOTES ABANS LLEI  RD-LLEI 6/2017
PAGAMENT EL MES DE VENCIMENT 0% 0%
PAGAMENT 1 MES FORA DE TERMINI 20% 10%
PAGAMENT A PARTIR 2 MES FORA DE TERMINI 20% 20%
PAGAMENT ABANS DE VENCIMENT TERMINI RECLAMACIÓ VIA EXECUTIVA 20% 20%
A PARTIR DE FINALITZACIÓ DEL TERMINI EXECUTIU 20% 35%

A més, els deutes amb Seguretat Social que tinguin caràcter d’ingrés de dret públic i l’objecte del qual estigui constituït per Recursos diferents a quotes, en el supòsit que no s’abonin dins del termini legalment conferit, tindran un recàrrec directe del 20%.

La norma justifica aquesta mesura d’afavorir el sistema progressiu de recàrrecs, com una via de solució de major flexibilitat i garantia, així com per reduir la càrrega d’aquells Autònoms que tinguin dificultats a l’hora de fer front a les seves obligacions de Seguretat Social.

A més, existeix la via dels ajornaments, es concedeixen en atenció a l’existència de dificultats transitòries dels Treballadors Autònoms, la qual cosa ofereix tant a l’Administració com a aquests, una via de solució de major flexibilitat i garantia.

Cal destacar que fins avui no s’han modificat els requisits per a l’obtenció d’un ajornament de quotes de Seguretat Social.

En definitiva, si bé d’inici es redueix, en el primer mes d’impagament el recàrrec de prestacions de seguretat social, per contra, en el supòsit de perdurar aquesta situació d’impagament, el recàrrec s’encareix fins a un 15%, la qual cosa pretén escurçar el termini de cobertura per part dels Autònoms dels descoberts que es puguin crear, per impagament de quotes de Seguretat Social.

En properes publicacions seguirem analitzant els canvis normatius que suposen per als treballadors Autònoms aquesta nova Llei.