El tipus general de l’impost de societats és del 25%, però pot ser menys en entitats de nova creació.

Segons l’article 29.1 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre (LIS), s’estableix que les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%.

No s’entendrà que s’inicia una activitat econòmica:

  1. Quan l’activitat hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades i transmeses a l’entitat de nova creació.
  2. Quan l’activitat econòmica hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, al capital o en els fons propis de l’entitat de nova creació superior al 50%.

Tampoc tindran consideració d’entitats de nova creació les que formin part d’un grup article 42 codi de comerç.

Tampoc serà aplicable, el gravamen reduït, a les entitats que tinguin la consideració de patrimonials.

La Consulta Vinculant de la Direcció general de Tributs V0255-17 ha entrat a aprofundir una mica més sobre quan es considera que una societat exerceix la mateixa activitat que ha realitzat una persona física que ostenti més del 50% del capital o fons propis. En aquesta consulta s’entra a valorar si l’activitat professional Ep.226 Tècnic de so que ostentava la persona física, impedeix a la societat, amb activitat empresarial Ep.355.2 Edició de suports gravats de so, de vídeo i d’informàtica, aplicar-se el tipus d’Impost de Societats reduït. La conclusió en és que la Direcció general de Tributs considera que ambdues activitats són diferents.

Conseqüentment, la creació de noves societats, que compleixin els requisits anteriors, podrà aplicar-se un Impost de Societats reduït (15%) el primer exercici en el qual tinguin base imposable positiva i el següent.

En DMC Diagonal Management Consultants, som especialistes en tributació, i perquè la seva empresa pugui acollir-se a tots els avantatges fiscals que ofereix la Llei.