Els Autònoms podran cotitzar pels dies que han estat realment d’alta en un mes, almenys 3 vegades a l’any.

Aquesta és una de les mesures aprovades en la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reforma Urgent del Treball Autònom i que va entrar en vigor a partir del 26 d’octubre, excepte en aquells supòsits establerts en la pròpia Llei.

En aquest sentit, la modificació ara analitzada es refereix a l’afiliació en el règim especial d’Autònoms que, si bé fins a la present modificació normativa, independentment del dia del mes que es cursés l’alta, el pagament de la cotització s’havia de realitzar des del primer dia d’aquest mes, a partir d’ara el pagament de les cotitzacions d’Autònoms es realitzarà pels dies que aquest es troba d’alta.

Així les coses, i com a exemple, si una persona es dóna d’alta d’afiliació en el règim d’Autònoms el dia 15 del mes, haurà d’abonar la quota corresponent des del dia d’alta i fins a final de mes i no pel mes complet, com es venia fent fins avui.

Aquest pagament de cotització per dies reals en règim d’Autònoms es pot utilitzar fins a en 3 altes per cada any natural, per cada afiliat.

Aquest supòsit únicament serà aplicable per a aquelles altes que es realitzin dins del termini legalment establert per al règim d’Autònoms, això és, les altes comunicades amb caràcter previ a l’inici de l’activitat per compte propi o, en defecte d’això, les comunicades com a màxim, el dia d’inici del treball Autònom.

Si ben això pot semblar un detall insignificant, en el fons es tracta d’una anotació de summa importància ja que, fins avui, a més de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, els professionals han de realitzar l’alta d’Activitats Econòmiques en l’Agència Tributària, per la qual disposen d’un termini de 30 dies des de l’inici de la prestació de serveis per poder realitzar el seu tràmit, el qual era indispensable per poder cursar la corresponent afiliació d’Autònoms.

Per tant, tot i que l’alta d’Autònoms sempre s’ha hagut de realitzar amb caràcter previ o el mateix dia d’inici de l’Activitat Econòmica, en la pràctica els professionals disposaven d’aquest termini de 30 dies que concedeix la AEAT per cursar l’alta d’Activitat, per poder tramitar la seva afiliació dins del termini establert.

A partir d’ara no es concedeix aquest termini i, obligatòriament, l’alta en el règim especial d’Autònoms ha de realitzar-se, bé amb caràcter previ, o com a termini màxim el mateix dia d’inici de l’activitat professional, en cas contrari s’entendrà que l’alta s’ha realitzat fora del termini reglamentari.

En el supòsit que l’alta d’Autònom es cursi fora de termini, aquesta tindrà efectes des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la seva inclusió en el règim especial perdent, si escau, el dret a la cotització per dies reals que pogués correspondre, a més de generar-se el recàrrec de les cotitzacions a abonar, pel període previ a la tramitació de l’alta, per impagament de quotes de Seguretat Social.

És important destacar que, a més de la penalització anteriorment citada, en el supòsit d’Altes en el Règim Especial d’Autònoms que poguessin tenir dret a bonificació, per complir els requisits legals a tals efectes, si aquestes es comuniquessin fos del termini legalment establert, el treballador Autònom perdria el seu dret a la corresponent bonificació de quotes de la Seguretat Social.

En definitiva, les persones que vulguin donar-se d’alta com a Treballadors Autònoms han de tenir especial cura amb els terminis i requisits formals, si no volen trobar-se amb sorpreses desagradables.