Els Autònoms/es podran comptar amb mesures econòmiques extraordinàries de suport, fins al proper 31 de maig.

Així s’ha establert mitjançant la publicació de Reial Decret-Llei 2/2021 de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en matèria de l’ocupació, s’estableixen les ajudes a les quals podran optar aquest col·lectiu, per tal de pal·liar els efectes de la situació generada per la COVID-19.

Com a novetat més rellevant, aquesta nova normativa suprimeix el requisit d’haver percebut, amb caràcter previ, qualsevol de les ajudes extraordinàries per a Autònoms/es, que s’havien establert fins ara, tot i que també es redueix substancialment l’import de les mateixes.

A continuació, relacionem les prestacions a què pot optar aquest col·lectiu, des del 1 de febrer:

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA L’ACTIVITAT

En aquest sentit, els treballadors i treballadores autònomes que, com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats, podran sol·licitar aquestes ajudes, que tenen efectes des del dia següent a l’entrada en vigor del tancament/suspensió d’activitat, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Estar afiliats i en alta en el règim especial abans del 1 de gener de 21.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, en cas contrari, es disposarà del termini d’un mes, per regularitzar aquesta situació.

En aquest supòsit, la quantia de la prestació serà dell 50% de la base mínima de cotització del règim d’Autònoms, que correspongui segons la seva activitat.

Aquesta quantitat es veurà incrementada en un 20% si el treballador/a autònom/a té reconeguda la condició de membre de família nombrosa i acredita que aquests són els únics ingressos de la unitat familiar.

En el cas que, en un mateix domicili, convisquin dos o més membres de la unitat familiar, amb dret a aquesta prestació, l’import de la mateixa es redueix al 40% de la base mínima de cotització.

Aquest ajut, que és incompatible amb el desenvolupament d’un treball per compte d’altri (relació laboral), tindrà una durada màxima de quatre mesos, és a dir, fins el 31 de maig de 2021, excepte nova pròrroga o, si s’escau, fins l´últim dia del mes en que s’aixequi la suspensió de l’activitat.

El termini per presentar la sol·licitud és fins al 21 de febrer de 2021. En el cas que se sol·liciti fora del termini establert, la prestació es concediria des del dia de presentació de la sol·licitud corresponent.

DRET A LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

També podran optar a les noves prestacions, aquells Autònoms/es que mantinguin la seva activitat, ja sigui per compte propi o com a assalariat, sempre que compleixin els requisits que a continuació detallem:

  • Estar afiliats al règim d’Autònoms de Seguretat Social, al menys, durant els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, així com mantenir aquesta condició, durant tota la durada de la mateixa.
  • No haver complert l’edat ordinària de jubilació, llevat que no es disposi de la cotització suficient per a accedir a la pensió.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Per accedir a aquesta prestació s’exigirà acreditar una reducció dels ingressos computables fiscalment en el primer semestre del 2021, de més del 50%, en relació amb els obtinguts en el segon semestre del 2019 sent que, en cap cas, els rendiments nets, no podran ser superiors a 7.980.- €.

Aquesta prestació es percebrà fins el 31 de maig de 2021, tot i que s’hagi esgotat el dret a la prestació per cessament generada.

Els Autònoms/es beneficiaris d’aquesta prestació, hauran d’ingressar la totalitat de la quota de cotització que correspongui en cada cas sent que, les Mútues col·laboradores abonaran-retornaran, juntament amb la prestació de cessament, l’import corresponent a la quota d’autònoms abonada, per contingències comunes.

En aquest supòsit, la quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització de el règim d’Autònoms, que correspongui segons la seva activitat.

Aquesta prestació és compatible amb els ingressos de la feina per compte propi i de la feina per compte d’altri, sempre que els mateixos no superin els 2.090.- €, és a dir, 2,2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), no podent, en cap cas, superar els ingressos per compte d’altri, l’import de 1.187,50.- €, que correspon a 1,25 vegades el SMI.

PRESTACIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES QUE NO PUGUIN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT

Finalment, aquesta norma estableix un ajut per a aquells treballadors i treballadores autònomes que no puguin acollir-se a les prestacions anteriorment relacionades, si es compleixen aquestes condicions:

  • Estar donat d’alta a la Seguretat Social i al corrent de pagament de les cotitzacions com a treballador/a autònom/a, amb anterioritat al 1 d’abril de 2020.
  • No tenir rendiments nets de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021, superiors a 6.650.- €.
  • Acreditar en el primer semestre del 2021, ingressos per compte propi inferiors als obtinguts en el primer trimestre del 2020.

En aquest supòsit, la quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització del règim d’Autònoms, que correspongui segons la seva activitat, es pot incrementar en un 20% si el treballador/a autònom/a té reconeguda la condició de membre de família nombrosa i acredita que aquests són els únics ingressos de la unitat familiar.

En el cas que, en un mateix domicili, convisquin dos o més membres de la unitat familiar, amb dret a aquesta prestació, l’import de la mateixa es redueix al 40% de la base mínima de cotització.

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 21 de febrer de 2021 i tindrà efectes des del 1 de febrer i tindrà una durada màxima de quatre mesos. En el cas que se sol·liciti fora del termini establert, la prestació es concediria des del dia de presentació de la sol·licitud corresponent.

A més de la prestació, el treballador o treballadora autònoma estarà exonerat d’abonar les quotes de seguretat social, des del primer dia del mes en què es produeix la suspensió de l’activitat i fins a l’últim dia del mes en què s’extingeixi el dret.

El dret a aquesta prestació s’extingeix, bé en el supòsit que el beneficiari/a compleixi amb els requisits per percebre la prestació per cessament d’activitat d’Autònoms, bé en el cas que deixi de complir amb els requisits exigits per la norma.

Aquesta prestació és incompatible amb la retribució de treball per compte d’altri, llevat que aquests ingressos siguin inferiors a 1.187,50.- €, és a dir, 1,25 vegades el SMI, amb una altra activitat per compte propi, o amb la percepció de rendiments procedents de la Societat l’activitat està suspesa-limitada. També és incompatible amb altres prestacions de la seguretat social, llevat d’aquelles que ja vingués percebent prèviament i, per tant, siguin compatibles amb l’activitat desenvolupada.