Els consumidors podran recuperar totes les despeses de gestoria, registre i taxació.

La Sala del Civil del Tribunal Suprem ha declarat en la seva sentència 35/2021, de 27 de gener, que la banca estarà obligada a retornar les despeses de taxació de totes aquelles hipoteques signades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari de 2019.

EL CAS

  • L’assumpte es refereix a una hipoteca de Liberbank, S.A. signada en 2014.
  • El client va denunciar posteriorment que el préstec contenia una clàusula abusiva: totes les despeses de formalització corrien del seu compte.
  • Tant el Jutjat de Primera Instància com l’Audiència Provincial de Càceres van donar la raó al client, per la qual cosa el banc va recórrer davant el Tribunal Suprem.
  • Ara, set anys després, el Tribunal Suprem recorda que aquesta clàusula és nul·la per abusiva i analitza qui ha d’assumir cadascun de les despeses hipotecàries, resolent així aquesta qüestió.

EL REPARTIMENT DE LES DESPESES

  • Notaria: Atès que tant el banc com el consumidor estan interessats en el préstec hipotecari, l’assumiran totes dues parts per meitat.
  • Registre de la Propietat: L’obligació de satisfer aquesta despesa correspon al banc prestador.
  • Gestoria: Davant la falta d’una norma nacional que ho reguli, resulta d’aplicació la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (STJUE) de 16 de juliol de 2020, i ha de ser assumida íntegrament pel banc.
  • Taxació: D’acord amb l’esmentada STJUE de 16 de juliol de 2020, el banc haurà de retornar al consumidor les quantitats abonades en virtut d’una clàusula declarada abusiva.

És important destacar que la sentència es refereix només a aquells contractes hipotecaris anteriors a la llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. En les hipoteques signades a partir de juny de 2019, les despeses de taxació correspondran al client, que podrà sol·licitar-la a l’empresa que lliurement decideixi.