Un cop més, tot just 5 dies abans de finalitzar el termini d’expiració, els ERTES de força major es prorroguen.

Ahir, 27 de gener, es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 2/2021 de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en matèria de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTES de força major basats en causes relacionades amb la situació generada per la COVID-19, fins al proper 31 de maig de 2021.

En aquest sentit, es prorroguen tant els ERTES de força major tramitats a l’inici de la crisi sanitària generada pel COVID-19, com els sol·licitats per impediment o limitació de l’activitat.

En el cas d’aquelles empreses que tenen suspesa la seva activitat, la durada d’aquests ERTES quedarà limitada al temps que duri aquest impediment i es mantenen les bonificacions de quotes de seguretat social:

 • Empreses de menys de 50 treballadors: el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament.
 • Empreses de 50 treballadors o més: el 90% de l’aportació empresarial durant el període de tancament.

En el cas de les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, es posa el comptador a 0 de les exoneracions de quotes de seguretat social a les que tindran dret aquestes empreses, i són les que a continuació detallem:

Empreses de menys de 50 treballadors:

 • 100% d’exempció de l’aportació empresarial al febrer
 • 90% d’exempció de l’aportació empresarial al març
 • 85% d’exempció de l’aportació empresarial a l’abril
 • 80% d’exempció de l’aportació empresarial al maig

Empreses de 50 treballadors o més:

 • 90% d’exempció de l’aportació empresarial al febrer
 • 80% d’exempció de l’aportació empresarial al març
 • 75% d’exempció de l’aportació empresarial a l’abril
 • 70% d’exempció de l’aportació empresarial al maig

Aquestes bonificacions s’aplicaran únicament pels treballadors i treballadores, suspesos total o parcialment, i únicament dels percentatges de jornada afectats per la suspensió.

A més, aquelles empreses que tinguin suspesa o limitada la seva activitat i que no ho hagin sol·licitat prèviament, podran sol·licitar el ERTO que correspongui, a partir del 1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig.

Igualment, es manté el compromís de les empreses que apliquin exoneració de les quotes de seguretat social, a un nou període de manteniment de l’ocupació, durant 6 mesos, a partir de la finalització de compromís anterior (total de 12 mesos).

Per als ERTES per causes ETOP (derivades del COVID-19), es manté el procediment abreujat de l’article 23 de Reial Decret-Llei 8/2020, fins al proper 31 de maig de 2021, amb l’informe potestatiu de la Inspecció de Treball i la prioritat dels formar comissió negociadora, per part dels sindicats més representatius o representatius de el sector, enfront de la comissió ad hoc formada pels treballadors i treballadores de l’empresa i la tramitació d’aquests ERTES pot iniciar-se durant la vigència dels ERTES de força major.

En el cas de negociar-ho amb posterioritat, els efectes d’aquest nou ERTO per causes ETOP, es retrotrauran a l’endemà de la finalització del ERTO per causa de força major es retrotrauen els seus efectes a la data de finalització d’aquest.

Es manté la prohibició de realitzar hores extraordinàries, ni externalitzar l’activitat, llevat que es tracti de funcions que no pugui realitzar el personal de l’empresa.

Tal com s’havia anunciat prèviament, s’estableix l’extensió de la prestació d’atur amb reposició de prestacions (comptador a zero) i la no exigència del període de carència, de la mateixa manera, fins el 31 de maig de 2021.

La prestació d’atur per als fixos-discontinus, queda assegurada fins el 31 de maig de 2021, tot i que la seva prestació finalitzi amb anterioritat a aquesta data, llevat reincorporació al lloc de treball.

Igualment, es manté l’apartat especial per a les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, però es modifica el llistat annex d’empreses el Codi de Classificació Nacional d’Activitats econòmiques (CNAE-9) tenen aquesta consideració, incloent-se, en aquest cas, restaurants i establiments de begudes.

També s’inclouen en aquest apartat, les empreses dels quals el negoci depengui, indirectament o majoritàriament, d’alguna de les empreses del qual el CNAE-09 es recullen en l’ANNEX, o bé formen part de la cadena de valor d’aquesta i que ja hagin estat reconegudes.

Per tant, no és possible, a partir de la publicació de la present norma, sol·licitar el reconeixement d’empresa “dependent”.

Aquestes empreses, es beneficiaran de les bonificacions o exoneracions de quotes de seguretat social, que a continuació es detallen:

 • Empreses de menys de 50 treballadors: el 85% de l’aportació empresarial durant el període comprès entre febrer i maig de 2021.
 • Empreses de 50 treballadors o més: el 75% de l’aportació empresarial durant el període comprès entre febrer i maig de 2021.

A més, es manté la prohibició per a les empreses d’acomiadar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que portin causes en la crisi generada pel COVID-19, tot i que no hagin assumit compromís de manteniment d’ocupació.