Ser propietari d’un habitatge en règim de propietat horitzontal implica certes limitacions quant al que pots fer amb ella.

Sempre que es pretengui dividir un habitatge en dos o més departaments independents, o segregar una part d’ella, o agrupar diversos pisos en un només, serà necessari obtenir prèviament l’autorització de la Junta de Propietaris.

Aquesta qüestió està regulada en el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, que estableix el règim legal de les Comunitats de Propietaris.

REQUISITS LEGALS:

  • L’autorització de la Junta de Propietaris, amb el vot favorable de tres cinquenes parts dels propietaris amb dret de vot, que representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació.
  • El consentiment dels propietaris afectats, i si amb això es produeixen danys i perjudicis a aquests propietaris, aquests tindran dret a ser indemnitzats per la comunitat.
  • En aquesta Junta hauran d’establir-se les noves quotes de participació que corresponguin als departaments que resultin de la divisió, segregació o agrupació efectuades.
  • Aquest procediment serà aplicable a habitatges, locals comercials o qualsevol altre annex a element privatiu de l’edifici.

No obstant això, els estatuts de les comunitats de propietaris poden establir la possibilitat que els propietaris puguin dividir, segregar o agrupar els seus immobles sense necessitat de consentiment de la Junta de Propietaris. Aquestes clàusules estatutàries hauran de contemplar de manera precisa com es determinaran les noves quotes de participació en les entitats resultants.

A més, haurà de tenir-se en compte la necessitat d’obtenir autorització administrativa de l’ajuntament competent, que podrà exigir, si escau, llicència administrativa de divisió, de primera ocupació i d’obres.