Els majors de 52 anys, que no tinguin altres ingressos i compleixin tots els requisits per a la jubilació, excepte l’edat, podran percebre el subsidi de majors de 52 anys.

Així ho ha establert el RD – Llei 8/2019 de 8 de març de 2019, de Mesures Urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en el seu art. 1, pel qual modifica l’art. 274.4 el RD – Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i estableix que “Podran accedir al subsidi els treballadors majors de cinquanta-dos anys, tot i que no tinguin responsabilitats familiars, sempre que es trobin en algun dels supòsits contemplats en els apartats anteriors, hagin cotitzat per desocupació almenys durant sis anys al llarg de la seva vida laboral i acreditin que, en el moment de la sol·licitud, reuneixen tots els requisits, excepte l’edat, per a accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.”.

Aquest subsidi que, encara que inicialment estava dirigit a majors de 52 anys, en 2012 es va elevar l’edat d’accés fins als 55 anys, exigint el requisit d’acreditar manca de rendes, no solament del sol·licitant de la prestació, sinó de tots els integrants de la unitat familiar, torna als seus orígens, per la qual cosa aquesta nova modificació, estableix l’accés en l’edat inicial, els 52 anys i només es tindran en compte per a la seva concessió, els ingressos del futur beneficiari.

Aquesta modificació respecte als ingressos que han de tenir-se en compte a l’hora de valorar la concessió del subsidi per a majors de 52 anys, és conseqüència de la Sentència 61/2018 de 7 de juny de 2018, del Tribunal Constitucional , que va declarar la inconstitucionalitat d’aquesta modificació.

Al mateix temps, aquest canvi normatiu incrementa la base de cotització dels beneficiaris, ja que passen a cotitzar pel 125% de la Base Mínima de Cotització que, aquest exercici 2019, amb la pujada del SMI s’ha incrementat fins als 1.050.-€, això és, un 24% la base mínima i, d’igual manera, els beneficiaris cotitzen per a la seva futura pensió de Jubilació.

Així i tot, s’ha mantingut l’import d’aquest subsidi de majors de 52 anys en el 80% del IPREM que, durant aquest any 2019, serà de 438,80.-€ això sí, tots els sol·licitants tindran dret al mateix import, independentment de si, amb anterioritat, han tingut un contracte a temps complet o a temps parcial, en cas que provinguin d’una contractació laboral, fet aquest que també li diferencia de l’última modificació legislativa.

Una altra de les grans modificacions del subsidi de majors de 52 anys és que, si bé fins a la present modificació, els beneficiaris estaven obligats a jubilar-se en complir l’edat per a la Jubilació Anticipada, a partir de l’entrada en vigor del Reial decret, això és, el passat 1 d’abril del present, en el supòsit que els beneficiaris, continuïn complint els requisits exigits per a tenir dret al subsidi, podran percebre’l fins que compleixin l’edat ordinària de jubilació, sense obligació de jubilar-se de forma anticipada.