Com són habitual, 2 dies abans de finalitzar el termini d’expiració, els ERTES de força major es prorroguen, aquesta vegada, fins al 28 de febrer de 2022.

El passat 29 de setembre, es va publicar en el BOE el Reial Decret – Llei 18/2021 de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, mitjançant el qual, una vegada més, es prorroguen els ERTES de força major basats en causes relacionades amb la situació generada per la COVID – 19, fins al pròxim 28 de febrer de 2022.

En aquest sentit, es prorroguen tant els ERTES de força major tramitats a l’inici de la crisi sanitària generada pel COVID – 19, com els sol·licitats per impediment o limitació de l’activitat vigents a data 30 de setembre del present, de manera automàtica, fins al 31 d’octubre, sent que, en el supòsit que es vulguin allargar més enllà d’aquesta data, haurà de presentar-se una nova sol·licitud de pròrroga, com a data límit, el 15 d’octubre de 2021.

En cas de no presentar-se la citada sol·licitud en el termini establert, aquests ERTES perdran la seva vigència i quedaran sense efecte, a data 1 de novembre de 2021.

Un dels canvis més significatius que estableix aquesta nova normativa és l’obligació d’adjuntar, a la nova sol·licitud de pròrroga, una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts per cada empleat, en els mesos de juliol, agost i setembre previs.

L’Autoritat Laboral competent en cada cas, disposarà d’un termini de deu (10) dies hàbils per a resoldre la sol·licitud sent que, en cas que no existeixi resolució prèvia en aquest termini, s’entendrà estimada la pròrroga fins al 28 de febrer de 2022.

Igualment, les empreses i entitats que es vegin afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID – 19, en el període comprès entre el 1 de novembre del present i el 28 de febrer de 2022 i vegin suspesa o limitada la seva activitat, podran sol·licitar un nou Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, de suspensió i/o limitació.

Aquestes empreses, podran modificar el seu expedient d’impediment a limitació, o viceversa, en cas de modificació de les restriccions sanitàries que els siguin aplicable, havent de realitzar la comunicació d’aquestes modificacions a l’Autoritat Laboral competent.

En el cas d’aquelles empreses que tenen suspesa la seva activitat, la durada d’aquests ERTES quedarà limitada al mateix temps que duri aquest impediment i es mantenen les bonificacions del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament, independentment del nombre de treballadors/ as que tingui l’empresa.

Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat, així com les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat i les empreses el negoci de les quals depengui, indirectament o en la seva majoria, d’alguna de les empreses que el seu CNAE – 09, o bé formin part de la cadena de valor d’aquesta i que ja hagin estat reconegudes, bé sigui amb ERTO de força major, com amb ERTO per causes ETOP, tindran dret a les bonificacions que a continuació detallem:

Empreses de menys de 10 treballadors / es (a 29 de febrer de 2020):

  • 50% d’exempció de l’aportació empresarial, si no desenvolupa accions formatives.
  • 80% d’exempció de l’aportació empresarial, si desenvolupa accions formatives.

Empreses de més de 10 treballadors / es (a 29 de febrer de 2020):

  • 40% d’exempció de l’aportació empresarial, si no desenvolupa accions formatives.
  • 80% d’exempció de l’aportació empresarial, si desenvolupa accions formatives.

Aquestes bonificacions s’aplicaran únicament per als treballadors i treballadores, suspesos totalment o parcialment, i únicament dels percentatges de jornada afectats per la suspensió.

La introducció d’accions formatives per a l’obtenció d’una major bonificació, és la novetat més important que introdueix la norma analitzada en el present article.

En aquest sentit, les Empreses hauran de desenvolupar accions formatives per a les persones afectades, que hauran de tenir com a objectiu, la millora de les seves competències professionals i la seva ocupabilitat.

Aquesta formació haurà de desenvolupar-se durant l’aplicació de la mesura de reducció o suspensió dels contractes, a través de qualsevol dels tipus regulats pel sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Si bé no s’estableix un mínim d’hores de formació per a empreses de menys de 10 treballadors, per a la resta d’empreses, serà el que a continuació es detalla:

  • Empreses de 10 a 49 treballadors / es: 30 hores de formació per persona.
  • Empreses de més de 50 treballadors / es: 40 hores de formació per persona.

A més, les empreses que formin al personal afectat atenent els criteris anteriorment descrits, tindran dret a un increment del crèdit anual per al finançament d’accions formatives, en funció de la grandària de l’empresa:

  • De 1 a 9 treballadors / es: 425.-€ per persona
  • De 10 a 49 treballadors / es: 400.-€ per persona
  • De 50 o més treballadors / es: 320.-€ per persona

Igualment, es manté el compromís de les empreses que apliquin exoneració de les quotes de seguretat social, a un nou període de manteniment de l’ocupació, durant 6 mesos, que es computaran a partir de la finalització de compromís anterior.

Es manté la prohibició de realitzar hores extraordinàries, ni externalitzar l’activitat, tret que es tracti de funcions que no pugui realitzar el personal de l’empresa.

Tal com s’havia anunciat prèviament, s’estableix l’extensió de la prestació de desocupació amb reposició de prestacions (comptador a zero) i la no exigència del període de manca, de la mateixa manera, fins al 28 de febrer de 2022, així com es manté que les prestacions de desocupació derivades d’aquestes nous ERTES, seran del 70% de la base reguladora.

En aquest sentit, en el supòsit que les persones treballadores afectades per aquestes noves pròrrogues, siguin acomiadades, per qualsevol causa, abans del 1 de gener de 2023, es garanteix la reposició de les prestacions de desocupació consumides.

La prestació de desocupació per als fixos – discontinus, queda assegurada fins al 28 de febrer de 2022, encara que la seva prestació finalitzi amb anterioritat a aquesta data, excepte reincorporació al lloc de treball.

Com a últim punt i més conflictiu, es manté la prohibició per a les empreses d’acomiadar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que portin causes en la crisi generada pel COVID – 19, encara que no hagin assumit compromís de manteniment d’ocupació.