Els plans de pensions d’ocupació simplificada constitueixen un instrument d’estalvi per als autònoms amb importants incentius fiscals.

El futur incert de les pensions públiques ens obliga a tots, en la mesura de les nostres possibilitats, a la cerca de sistemes alternatius d’estalvi de cara a la jubilació.

Especialment, els autònoms són els qui més necessiten disposar d’una previsió social complementària, ja que, en la majoria de casos, han cotitzat per bases inferiors als seus ingressos.

En la pràctica, això suposarà un minvament en la seva pensió en relació a les seves rendes actuals.

Els plans de pensions d’ocupació simplificada constitueixen una modalitat d’estalvi que respon a la necessitat de donar als treballadors autònoms i adscrits a col·legis professionals una eina addicional als plans de pensions individuals.

Amb la nova normativa aprovada en 2022 i desenvolupada reglamentàriament en 2022 i 2023, les associacions de treballadors autònoms, els col·legis professionals o les mutualitats de previsió social podran oferir aquest producte, a través de convenis subscrits amb entitats financeres o entitats asseguradores.

Aquests plans, d’ara endavant PPOS, ofereixen uns costos de gestió més baixos que els plans de pensions individuals, permetent així obtenir una major rendibilitat. A més, ofereix millors incentius fiscals.

Les aportacions als plans de pensions individuals permeten una reducció en la base imposable de l’IRPF de fins a 1.500 euros, mentre que els PPOS permeten una reducció, a sumar a l’anterior, de 4.250 euros.

Amb totes dues aportacions podem obtenir una reducció en la base imposable de 5.750 euros en l’exercici de l’aportació.

L’estalvi final en quota dependrà del nostre tipus marginal, és a dir, el percentatge que paguem per l’últim euro guanyat. Evidentment, a major renda, major estalvi.

En tractar-se d’un producte de recent creació, en data d’avui, són poques les entitats que el comercialitzen. Per això, recomanem que es posin en contacte amb l’entitat financera amb la qual habitualment treballen si desitgen ampliar la informació i així poder efectuar les aportacions per a l’any actual.