El Tribunal Suprem desestima que el sector de l’hostaleria sigui indemnitzat per l’Estat a conseqüència del tancament per l’Estat d’Alarma.

La Sala Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat la primera Sentència, número 1360/2023, de data 31 d’octubre de 2023, per la qual desestima la demanda de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Estat pel tancament de l’hostaleria durant l’Estat d’Alarma derivat de la pandèmia COVID-19.

S’ha de tenir en compte que el COVID-19 es considera malaltia infecciosa altament transmissible a través del contacte personal, que va col·lapsar els serveis sanitaris i va incrementar la mortalitat.

El manteniment de la integritat física de la població, article 15 de la Constitució Espanyola, i el dret a la protecció de la salut pública, article 43 de la Constitució Espanyola, donen cobertura a les restriccions adoptades pel Govern.

Això suposa que no s’ha vulnerat el dret de llibertat d’empresa recollit en l’article 38 de la Constitució Espanyola.

El Tribunal Suprem declara que les mesures adoptades van ser necessàries, adequades i proporcionals a la gravetat de la situació i no han generat cap dret d’indemnització pels eventuals perjudicis generats.

A més, el Govern no va crear de manera expressa un règim extraordinari de responsabilitat que hagués estat una excepció al règim general.

El Tribunal Suprem també exclou l’expropiació forçosa perquè no es va privar en cap moment de drets als hostalers, simplement es van establir limitacions de caràcter temporal.

També es rebutja la indemnització derivada de força major ja que no opera en reclamar per l’actuació del Govern que no mereix cap retret, ni aquest va poder evitar els perjudicis causats.

Continua el tribunal Suprem afirmant que les mesures adoptades van estar condicionades pels coneixements científics i que les mesures de distanciament social, confinament domiciliari i les limitacions de contactes i activitats grupals van ser eficaces per a controlar la pandèmia.

Finalment, l’Alt Tribunal declara que l’actuació va ser raonable, proporciona i adequada per a frenar l’expansió del COVID-19.