El pròxim 1 de desembre, finalitza el termini perquè les empreses d’entre 50 i 250 persones treballadores, disposin d’un canal de denúncies confidencial d’infraccions internes.

El canal de denúncies és una eina que permeti comunicar, de manera confidencial, les activitats i conductes irregulars, que puguin suposar la comissió d’un delicte, o un incompliment del codi de conducta.

Des de la publicació de la  Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, coneguda com la Llei de Protecció dels Denunciants, la qual ve a donar compliment al que s’estableix per la Directiva (UE) 2019/1987 de 23 d’octubre, les empreses de més de 50 persones treballadores, amb independència de l’activitat que realitzin, tenen l’obligació d’implementar un canal de denúncies efectiu, la qual cosa és obligatori per a les empreses de més de 250 treballadors, sector públic i organitzacions que gestionin fons públics, des del passat 13 de juny.

Les empreses i organismes obligats a disposar d’aquest canal de denúncies confidencial, són els que a continuació es detallen:

  1. Les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més persones treballadores.
  2. Les persones jurídiques del sector privat que entrin en l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient a què es refereixen les parts I.B i II de l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 (activitats d’Assessoria, gestoria, despatxos professionals, auditores, consultories, et.), amb independència del nombre de treballadors que tinguin, malgrat no tenir el seu domicili en territori nacional, desenvolupin a Espanya activitats a través de sucursals o agents o mitjançant prestació de serveis sense establiment permanent.
  3. Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions, sempre que rebin o gestionin fons públics.
  4. Grups de societats.

 

L’objecte de la norma és protegir a totes les persones que denunciïn casos de corrupció, frau o violacions de les lleis, mitjançant canals, tant interns, com a externs a les organitzacions (Canal de les autoritats competents), que garanteixin la confidencialitat de les persones denunciants.

La Directiva contempla la protecció de les persones que informin sobre irregularitats en l’àrea de compres públiques, serveis financers, blanqueig de diners o finançament del terrorisme, així com en seguretat en el transport, protecció mediambiental, seguretat alimentària, salut pública, salut animal, protecció del consumidor, protecció de dades o regulacions tributàries.

Els canals de denúncia tenen la fi de protegir a totes aquelles persones que denuncien o informen sobre casos de corrupció, frau o violacions de les lleis als països de la UE i es prohibeix, expressament, la presa de represàlies contra les persones denunciants.

La protecció de les persones denunciants serà efectiva tant si es denuncien irregularitats comeses, com sobre irregularitats que fins i tot no s’han comès, o fins i tot si s’informa sobre conductes que pretenguin ocultar irregularitats.

No és suficient amb, únicament, disposar d’un canal de denúncies, també s’ha d’assegurar el procés de gestió de les denúncies rebudes, per a això, les empreses obligades hauran de nomenar una persona, independent, responsable del sistema.

En el cas dels grups d’empreses, segons l’article 42 del Codi de Comerç, la societat dominant haurà d’aprovar una política general i assegurar la seva integració i aplicació en totes les entitats que integrin el grup.

L’art. 65 de la Llei estableix sancions de fins a un milió d’euros, en el cas de les persones jurídiques, segons el grau de la infracció comesa (lleu, greu o molt greu):

  • En cas d’infracció per part de persona física, sancions des de 1.001 a 300.000 euros, segons el grau de la infracció.
  • En el cas d’infracció per part de persona jurídica, sancions des de 10.001 a 1.000.000 d’euros, segons el grau de la infracció.

En cas de comissió d’infracció molt greu, a més de les sancions pecuniàries, es contemplen altres sancions com l’amonestació pública, la prohibició d’obtenir subvencions o bonificacions fiscals, fins a un màxim de 4 anys o la prohibició de contractar amb el sector públic durant un període de fins a 3 anys.

La norma també contempla sancions per a les persones, en el cas de presentar denúncies falses o a les empreses que revelin aquestes denúncies.

En definitiva, les empreses obligades han de complir amb aquesta nova normativa, que se suma a un llarg llistat, com els plans d’igualtat, els registres horaris, o registres salarials, entre altres.