La penalització dependrà de si has presentat la declaració voluntàriament o perquè Hisenda t’ho ha requerit, però també el temps que triguis a regularitzar.

Les declaracions i autoliquidacions a ingressar presentades fora de termini sense requeriment previ d’Hisenda, no seran objecte de sanció. Per contra, si la presentació es realitza perquè has estat requerit per Hisenda, s’iniciarà un procediment sancionador que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% del total del deute.

Analitzem aquestes dues situacions:

Declaració fora de termini sense requeriment previ:

La clau per pagar menys és presentar la declaració extemporània de forma voluntària abans que Hisenda t´enviï un requeriment. D’aquesta manera, t’estalvies una sanció però no el recàrrec de constrenyiment establert en l’article 27 de la Llei General Tributària.

La quantia d’aquest recàrrec anirà en funció del temps transcorregut entre l’últim dia del termini establert i la teva declaració voluntària. Així, el recàrrec serà:

  • El 5% de l’import de la declaració si l’ingrés es produeix dins dels 3 mesos següents a la finalització del termini, sense interessos de demora ni sanció.
  • El 10% si l’ingrés es produeix dins del període comprès entre 3 mesos i 6 mesos des del terme del termini de declaració, sense interessos de demora ni sanció.
  • El 15% si l’ingrés es produeix dins del període comprès entre 6 mesos i 12 mesos des del terme del termini de declaració, sense interessos de demora ni sanció.
  • El 20% si l’ingrés es produeix una vegada transcorreguts els 12 mesos següents al terme del termini de declaració. No hi haurà sanció, però sí interessos de demora pel temps d’excés sobre els 12 mesos.

El recàrrec per declaració extemporània es podrà reduir en un 25% (article 27.5 LGT) sempre que s’hagi ingressat l’import d’aquesta declaració, o s’atengui correctament a l’ajornament concedit, i s’ingressi en període voluntari el recàrrec notificat.

Declaració fora de termini amb requeriment:

Les sancions per presentar fora de termini una declaració quan surt a pagar, estan regulades per l’article 191 de la Llei General Tributària. Aquesta infracció comporta una sanció que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% del total del deute, depenent del perjudici econòmic a Hisenda i de si s’han comès de forma repetida altres infraccions tributàries.

Serà aplicable:

  • Reducció per conformitat: Reducció del 30% si acceptes la sanció imposada.
  • Reducció per pagament: Reducció del 25% (una vegada aplicada, si escau, la reducció per conformitat) si s’ingressa la sanció en període voluntari de pagament assenyalat en la notificació.

En el cas de no produir-se perjudici econòmic a Hisenda, l’article 198 de la LGT assenyala que la infracció per no presentar en termini aquestes declaracions serà lleu, sent les sancions de:

  • 200 euros: Declaració a retornar, a compensar o zero.
  • 400 euros: Declaracions censals.
  • 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros: Declaracions informatives.

Com a conclusió, si detectes la falta de presentació d’una declaració és recomanable esmenar la incidència al més aviat possible per evitar agreujar la situació.