El 16 de març de 2019 es va publicar una nova llei que dóna més protecció als sol·licitants de préstecs hipotecaris.

En efecte, la Llei 5/2019 de 15 de març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari va ser publicada el dia 16 de març i entrarà en vigor el 16 de juny de el 2019.

De totes les qüestions que regula, hi ha dues modificacions que s’aplicaran de manera retroactiva als contractes que s’hagin formalitzat abans de l’entrada en vigor el 16 de juny, aquestes modificacions són:

  • Abaratiment del pas del tipus variable al fix.

La comissió màxima que es pot cobrar és del 0,15% (en els 3 primers anys del préstec).

  • Aplicació del venciment anticipat.

Quan el client es trobi en mora, el banc no podrà instar l’execució hipotecària fins que:

Si ens trobem en la primera meitat del termini de la hipoteca: La demora sigui d’un 3% del capital concedit o porti 12 quotes impagades.

Si ens trobem en la segona meitat del termini de la hipoteca: La demora sigui el 7% del capital concedit o porti 15 quotes impagades.

La resta de novetats introduïdes en la Llei són aplicables als contractes celebrats després del 16 de juny de 2019 i les principals són:

A) Informació precontractual.

10 dies abans de signar el contracte, els bancs han de facilitar la documentació següent:

-La FEIN (fitxa europea d’informació normalitzada).

-La FIAE (fitxa d’advertències estandarditzades).

B) Visita prèvia al notari.

El client haurà de passar per la Notària com a mínim un dia abans de la signatura de la hipoteca per respondre a un test del Notari.

C) Repartiment de despeses.

El banc paga gestoria, Notari, inscripció en el Registre de la Propietat i Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD). El client només pagarà despeses de taxació i la seva còpia de l’escriptura.

D) Control del registrador.

Els registradors no poden inscriure clàusules abusives, és a dir contràries a les normes o declarades nul·les pel Tribunal Suprem.

E) Interès de demora.

Es limita a l’interès remuneratori més tres punts.

En definitiva, la nova norma busca millorar la protecció al consumidor en els préstecs hipotecaris, així com augmentar la transparència introduint noves formalitats que s’han de complir abans de la signatura.