Aquest dissabte 28 de març, s’ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 9/2000, de 27 de març, on s’aprova un nou paquet de mesures laborals per pal·liar els efectes del COVID-19.

 Com a mesures més significatives s’han de destacar:

 1. La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció previstes per a la suspensió de contractes i reducció de jornada, previstes de conformitat a el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, no seran justificatives per extingir contractes de treball, ni per acomiadar.
 2. El procediment per sol·licitar la prestació per desocupació d’aquells treballadors afectats el realitzarà l’empresa, actuant en representació dels mateixos, mitjançant sol·licitud col·lectiva.
 3. Per cada centre de treball i de forma individualitzada, es farà constar:
  1. Denominació de l’empresa, C.I.F., i codi de cotització a la S.S. a què es troben adscrit els treballadors.
  2. Nom, cognoms, N.I.F., telèfon i adreça de correu electrònic de representant legal de l’empresa.
  3. Nombre d’expedient de l’autoritat laboral.
  4. Les mesures a adoptar i la data d’inici de cada un dels treballadors afectats.
  5. En cas de reducció de jornada el percentatge computat sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.
  6. Declaració responsable que acrediti la representació dels treballadors, fent constar que s’ha obtingut l’autorització d’aquells per a la seva representació.
  7. La informació complementària que sol·liciti el SPEE.

S’haurà de comunicar qualsevol comunicació i, en tot cas, la finalització de la mesura.

La comunicació s’haurà de trametre dins dels 5 dies següents a la sol·licitud de l’expedient a través de mitjans electrònics al SPEE. En el cas que la sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a aquest Reial Decret-Llei, el termini de 5 dies s’inicia a partir de l’entrada en vigor d’aquest.

Els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, queden suspesos, s’interromp el còmput, tant de la durada dels mateixos, com dels períodes de referència equivalents a període de suspensió de cada modalitat contractual.

La durada dels expedients de regulació d’ocupació autoritzats a l’empara de les causes de el Reial Decret-Llei 8/2020, no podran estendre més enllà de la situació extraordinària derivada del COVID-19.

Es preveuen sancions, de conformitat al text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per a aquelles empreses que aportin dades falses o incorreccions en les dades facilitades, així com quan la sol·licitud de mesures no sigui necessària o no tingués connexió suficient amb la causa que l’origina, sempre que donin lloc a la generació o percepció de prestacions indegudes.

La percepció de prestacions indegudes pels treballadors, sense que els sigui imputable, donarà lloc a l’obligació de l’empresa a ingressar a l’entitat gestora les quantitats percebudes pel treballador, deduint-les del salari a percebre per aquest.

La data d’efectes de la situació legal de desocupació en supòsits de força major, serà la data del fet causant d’aquesta. En els casos de suspensió de contracte o reducció de jornada, la data d’efectes ha de coincidir o ser posterior a la comunicació de l’empresa de la mesura adoptada. La causa i data d’efectes de la situació de desocupació es farà constar en el certificat d’empresa.

La Inspecció de Treball, en col·laboració amb l’AEAT i les forces i cossos de seguretat de l’estat, comprovaran l’existència de les causes al·legades en les sol·licituds i comunicacions en els expedients de regulació d’ocupació basats en les causes de força major.