Multa de fins a 625 euros per lliurar comunicats “fora de termini”, serà el que s’imposi a les empreses que informin els comunicats mèdics més enllà dels 3 dies laborals dels quals disposen amb la nova normativa de gestió i control de la incapacitat temporal.El passat 25 de juny vam publicar un blog en el qual explicàvem la nova classificació de les baixes (molt curtes, curtes, mitjanes i llargues) segons la OESS/1187/2015 publicada el 15 de juny i que ha entrat en vigor el 1 de desembre de 2015. És important tenir en compte, que amb l’entrada en vigor d’aquesta ordre, canvien els terminis de presentació dels comunicats de baixa, confirmació i alta:Treballador. Aquest disposarà de 3 dies naturals des de l’expedició dels comunicats, per informar-ho a l’empresa i només en el cas dels comunicats de baixa i de confirmació. En el cas dels comunicats d’alta, només disposarà de 24 hores des de l’expedició del mateix per poder lliurar-ho a l’empresa.Empresa. Només disposa de 3 dies hàbils (laborals) per comunicar els comunicats a l´INSS, comptats des del dia en el qual el treballador els fa lliurament dels mateixos.Aquests nous terminis impliquen que la comunicació, per part de l’empresa, dels comunicats mèdics estarà supeditada al lliurament en termini dels mateixos treballadors, per la qual cosa es fa necessari un major control. En aquest sentit, l’incompliment per part dels treballadors podrà suposar una causa justificada de “lliurament fora de termini” per part de l’empresa i que podria evitar la sanció.