Des del passat 30 de juny han entrat en vigor nous permisos laborals per a les persones treballadores, per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

L’RD – Llei 5/2023, de 28 de juny, introdueix nous permisos laborals retribuïts i no retribuïts, com el nou permís parental de 8 setmanes, per persegueixen millorar la conciliació de la vida laboral i familiar, adaptació de jornada i equipés els drets de les parelles de fet als dels cònjuges.

La citada norma modifica l’art. 37 del RD – Legislatiu 2/2023, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, quedant els permisos retribuïts en els següents termes:

  • 15 dies naturals en cas de matrimoni o per registre de parella de fet.
  • 5 dies per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.
  • 2 dies per la defunció del cònjuge o parella de fet, o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s’ampliarà en 2 dies.
  • 4 dies retribuïts a l’any, per a absentar-se del treball per causa de força major, quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident, que facin indispensable la presència immediata de la persona treballadora, havent d’acreditar aquesta el motiu d’absència.

A més, es reconeix el dret a l’adaptació de jornada, tant la seva durada com distribució de la jornada laboral, a més de per a les persones que el necessitin per cura de dependents a càrrec, s’amplia a les persones que tinguin fills majors de 12 anys, per a la cura del cònjuge o parella de fet i per a la cura de familiars per consanguinitat fins al segon grau, així com d’altres persones dependents que convisquin en el mateix domicili, i que per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos.

 

El període de negociació de l’adaptació de jornada es redueix de 30 a 15 dies naturals i, en cas que no hi hagi oposició expressa per part de l’empresa, es presumirà concedida. L’oposició de l’empresa ha de ser motivada, així com la proposta alternativa que, en el seu cas, pugui realitzar.

 

La persona treballadora podrà tornar a les condicions anteriors a l’adaptació sol·licitant el reingrés o tornant a la situació anterior directament, una vegada finalitzat el temps acordat, o bé desapareguin les causes que van donar lloc a la sol·licitud. L’empresa, si existeixen causes objectives prou motivades, podrà denegar el retorn sol·licitat.

 

S’inclou a les parelles de fet en la reducció de jornada per a la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, fins al segon grau.

 

S’amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec, amb discapacitat, menors de 26 anys, amb càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat sigui superior al 65%, sempre que el compliment dels requisits es produeixi abans de complir els 23 anys.

 

Finalment, les persones treballadores, prèvia comunicació a l’empresa amb una antelació de 10 dies, tindran dret a un permís parental de fins a 8 setmanes, el gaudi de les quals pot ser continu o discontinu, per a la cura de fills o menors acollits per durada superior a 1 any, fins que el menor compleixi 8 anys.

 

El citat permís pot gaudir-se per jornades completes o en modalitat de reducció de jornada, no podent transferir-se el dret a l’altre progenitor, sent que el contracte de treball podrà suspendre’s durant el període de gaudi, la qual cosa exoneraria les obligacions de treballar i de pagament de salaris, sent que el permís no és retribuït.

 

La norma garanteix que les persones que gaudeixin dels nous drets de conciliació, no sofriran perjudicis, incloent-hi aquests nous permisos en les causes de declaració de NUL·LITAT de l’acomiadament i s’inclou com a discriminació per raó de sexe, el tracte desfavorable a homes o dones per exercir els seus drets de conciliació de la vida laboral i familiar.