Hisenda augmenta el control tributari sobre les criptomonedes a través de l’aprovació de tres nous models informatius.

Mitjançant l’Ordre HFP/886/2023, de 26 de juliol, s’aprova el model 721 “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”, que s’aplicarà per primera vegada a l’exercici 2023, i el termini de presentació del qual estarà comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2024.

Aquest model informatiu serà obligatori per a persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, i per als establiments permanents a Espanya de no residents. S’haurà d’informar de la totalitat de les monedes virtuals situades a l’estranger de les quals sigui titular, o respecte a les quals es tingui la condició de beneficiari, autoritzat o d’alguna altra forma s’ostenti poder de disposició, o de les quals sigui titular real, custodiades per persones o entitats que proporcionen serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, a 31 de desembre de cada exercici. L’obligació també s’estén als qui hagin perdut alguna de les esmentades condicions a 31 de desembre d’aquest any, per la qual cosa, en aquests supòsits, la informació a subministrar serà la corresponent a la data en la qual es va produir l’extinció.

La informació a subministrar comprendrà les dades fiscals dels obligats tributaris, i desglossar cada operació per tipus, per data, nombre d’unitats de moneda virtual adquirida, transmesa, permutada o transferida, el valor en euros pel qual s’efectua cada operació, i en el seu cas, les comissions i les despeses associades a l’operació.

En la mateixa línia, les empreses i professionals amb residència fiscal a Espanya que participen en el negoci de les criptodivises com ara creadors de monedes, moneders virtuals, agències de canvi o els qui prestin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, ja sigui com a activitat principal o de manera complementària a una altra activitat. Dites obligades, hauran de presentar els models 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i el model 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals” tal com es recull en l’Ordre HFP/887/2023, de 26 de juliol.