La resposta a aquesta qüestió és molt variada, i dependrà de les circumstàncies del moment i dels objectius buscats.

Si el que es busca és cobrir unes excepcionals necessitats de l´empresa dirigides a un projecte concret, el recomanable és utilitzar figures de col·laboració empresarial, tals com Unions Temporals d’Empresa, l’externalització, subcontractació, o les “Joint Ventures” (acord entre empreses amb un objectiu comú).

Per contra, si l’empresari necessita fons per a continuar amb el pla de negoci, haurem de recórrer al denominat Soci Inversor (“Bussiness Angel”) i per a això comptem amb les següents eines de finançament empresarial:

 • El préstec participatiu. Els seus principals característiques són:
  • Existència prèvia d’un pla de negoci i d’una anàlisi del seu finançament, que serà valorat per l’inversor.
  • Dos tipus d’interès: un variable vinculat a la marxa de l’empresa, i un altre fix que s’estipula en el moment de la signatura del contracte i que no depèn de l’evolució de l’empresa.
  • Amortització anticipada només en el cas que l’empresa efectuï una ampliació de capital per l’import que s’amortitza.
 • L’ampliació de capital social. El soci capitalista pot invertir en la societat a través d’una ampliació de capital, imposant el control de l’administració de l’empresa, a més de les següents clàusules:
  • El dret d’acompanyament o “tag alone”: els socis minoritaris obliguen al soci majoritari que vendrà les seves accions a incorporar-los en la seva venda, de tal manera que ells també puguin vendre en les mateixes condicions, obligant el majoritari a comunicar que hi ha un comprador.
  • La clàusula d’arrossegament o “drag alone”: opera en el moment en què es rep una oferta d’un tercer dirigida a adquirir més participacions de les que té el soci majoritari, que podrà obligar els minoritaris a vendre també les seves accions.

Tot l’exposat posa de manifest la necessitat d’un assessorament jurídic previ en totes les operacions empresarials i mercantils, especialment si el que es pretén és l’entrada d’un soci inversor en la companyia.