El 29 de setembre entra en vigor la Llei de Benestar Animal que introdueix importants novetats, com l’assegurança obligatòria per a gossos.

 

La Llei de Benestar Animal, publicada en el BOE de 29 de març de 2023, tindrà efectes sis mesos més tard, és a dir, a partir del 29 de setembre.

 

Obligacions que imposa la llei a les persones que convisquin amb animals de companyia:

1.- Mantenir-les integrades en el nucli familiar, sempre que sigui possible per la seva espècie, en bon estat de salut i higiene.

2.- Evitar la reproducció incontrolada, via esterilització. Només estan autoritzats a l’activitat de cria, els criadors autoritzats.

3.- Evitar que dipositin excrements i orinis en llocs de pas habituals, procedint en tot cas a la seva retirada o neteja.

4.- Facilitar els tractaments veterinaris obligatoris.

5.- Superar la formació en tinença responsable reglamentada per a cada espècie d’animal de companyia.

6.- Identificar mitjançant microxip i procedir a l’esterilització quirúrgica de tots els gats abans dels 6 mesos d’edat, excepte aquells inscrits en el registre d’identificació com a reproductors i a nom d’un criador registrat en el Registre de Criadors d’Animals de Companyia.

7.- Comunicar a l’administració competent la retirada del cadàver d’un animal de companyia identificat.

 

Prohibicions respecte als animals de companyia:

1.- Practicar mutilacions o modificacions corporals permanents.

2.- Mantenir-los lligats o deambulant per espais públics sense la supervisió presencial per persona responsable.

3.- Mantenir de manera habitual a gossos i gats en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

4.- Deixar sense supervisió a qualsevol animal de companyia durant més de tres dies consecutius, en el cas de gossos, el termini màxim són 24 hores consecutives.

5.- Gossos, gats i fures no podran vendre’s en botigues, solament podran vendre’ls criadors registrats. Els únics animals que es podran exhibir a les botigues seran els peixos.

6.- Es prohibeixen els collarets elèctrics, d’impulsos, de càstig o d’ofec.

 

Obligacions específiques per als titulars de gossos:

1.- Els titulars hauran d’acreditar la realització d’un curs de formació per a la tinença de gossos que serà gratuït i tindrà una validesa indefinida.

2.- Durant tota la vida de l’animal, el seu titular haurà de mantenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, siguin físics o materials. És a dir, ja no es limita l’obligació de l’assegurança als gossos de races potencialment perilloses gossos de races potencialment perilloses.

L’incompliment de la contractació del segur pot suposar una multa que oscil·la entre els 500 i els 10.000 euros.

És convenient que tot aquell que sigui titular d’un gos, revisi la seva actual Assegurança d’Habitatge, ja que molts d’aquestes assegurances ja inclouen la cobertura de la responsabilitat civil de la seva mascota.