Amb l’objectiu d’ajudar els joves a independitzar-se, el govern ha creat una ajuda al lloguer per a menors de 35 anys.

El Govern ha aprovat el Reial Decret 43/2022, de 18 de gener, publicat en el BOE de 19 de gener de 2022, pel qual regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

L’objectiu d’aquesta norma és facilitar l’accés a un habitatge o habitació a joves de fins a 35 anys amb escassos mitjans econòmics per a facilitar així la seva independència.

La norma afecta a tot el territori nacional excepte País Basc i Navarra.

L’ajuda serà de dos-cents cinquanta euros (250,00.-€), per un termini de 2 anys, sempre que el jove tingui una renda regular d’ingressos i el total dels mateixos d’unitat de convivència siguin inferior al 3 IPREM que és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples.

Els requisits per a l’accés a aquesta ajuda són:

  • Tenir fins a 35 anys en el moment de sol·licitar-la.
  • Tenir nacionalitat espanyola, d’un estat de la Comunitat Europea, Espai Econòmic Europeu, o Suïssa. Els estrangers no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència legal.
  • Ser titular o estar en condicions de signar un contracte de lloguer.

No es concedirà l’ajuda quan el jove o alguna de les persones que convisquin amb el mateix siguin propietaris o usufructuàries de l’habitatge, igualment, es denegarà l’ajuda si el propietari de l’habitatge té parentiu en primer o segon grau amb el jove.

Per a accedir a l’ajuda, la renda mensual del lloguer no podrà superar els sis-cents euros (600,00.-€), sense incloure la renda de places d’aparcaments, trasters, etc. En cas d’arrendar-se una habitació, l’import no podrà superar els tres-cents euros (300,00.-€).

No obstant això, les Comunitats Autònomes podràs incrementar aquests imports fins als nou-cents euros (900,00.-€) en habitatges i fins als quatre-cents cinquanta euros (450,00.-€) en habitacions.

A més, es podrà concedir l’ajuda en lloguers de fins a nou-cents euros (900,00.-euros), si conviuen dos o més joves beneficiaris de l’ajuda.

Amb aquesta mesura, el Govern pretén que s’incrementi l’oferta d’habitatge en lloguer, el lloguer social i la posada a la disposició de les Comunitats Autònomes i Ajuntaments d’habitatges lliures.

L’esmentat Reial Decret va entrar en vigor el dia 20 de gener de 2022, amb efectes retroactius del dia 1 de gener de 2022.