Analitzem les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar en el BOE la Llei 22/2021 de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022. En l’àmbit tributari s’han incorporat diverses mesures, d’entre les quals cal destacar les següents:

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

En l’àmbit de l’IRPF destaquem les següents modificacions amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

  • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
   • S’estableix en 1.500 €, anteriorment 2.000 €, el límit general de reducció aplicable en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (Articulo 52.1. LIRPF).

Com a límit màxim conjunta per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:

    • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
    • 1.500 € anuals, amb anterioritat el límit era 2.000 €.

Es reforça l’incentiu fiscal per als plans d’ocupació:

A partir de 1 de gener de 2022, aquest límit s’incrementarà en 8.500 €, sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, com a mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc., al qual s’han realitzat les contribucions empresarials, per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial. Amb anterioritat el límit era de 8.000 € i l’increment havia de provenir exclusivament de contribucions empresarials.

Per tant, el llindar conjunt, empresa i treballador, es manté en els 10.000 €.

   • També es redueix a 1.500 € la reducció per primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el reg de dependència severa o de gran dependència, tant les realitzades pel propi contribuent o per les persones que tinguin amb el contribuent una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, o pel seu cònjuge, o per aquelles persones que tinguessin al contribuent al seu càrrec en règim de tutela o acolliment (Art. 51.5 LIRPF).
  • Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva.

Es prorroguen per a l’exercici 2022 els límits quantitatius que es venen aplicant en exercicis anteriors i que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Per tant, les magnituds excloents de caràcter general seran per a l’exercici 2022 les següents:

   • Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 € per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 €.
   • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 €.
   • Volum de compres en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 €.
 1. IMPOST DE SOCIETATS

En l’àmbit del IS destaquem les següents modificacions amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2022, i vigència indefinida:

  • Regulació d’una tributació mínima per a determinats contribuents.
   • S’estableix una tributació mínima del 15% de la base imposable per a aquells contribuents de l’Impost amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, qualsevol que sigui l’import de la seva xifra de negocis. (Art. 30 bis LIS).
   • El tipus de tributació mínima serà del 10 en les entitats de nova creació, el tipus de la qual és del 15%.
   • El tipus de tributació mínima serà del 18% per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30%.
   • Conseqüentment, com a resultat de l’aplicació de les bonificacions de la Llei del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i deduccions (arts. 38.bis, 31, 32 i 100 LIS), sí que es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.
   • En el cas que després de l’aplicació de les bonificacions i deduccions indicades resultés un import superior a la quota líquida mínima podran aplicar-se la resta de deduccions fins a l’import d’aquesta quota líquida mínima.
   • Aquesta mesura té el seu correlat en l’Impost sobre la Renda de no Residents, per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent.
  • Es modifica el art.41 de la Llei de l’Impost de societats de la deducció de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats, realitzant-se la modificació terminològica de quota íntegra per quota mínima o quota líquida.
  • Modificació del Règim Especial d’Entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge.

Es modifica el art.49.1 de la Llei de l’Impost de Societats relatiu a les bonificacions d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge passant aquesta bonificació del 85% al 40%.

  • Modificació del Règim Especial de Consolidació fiscal.

Es modifica el art.71.1 de la Llei de l’Impost de Societats relatiu a les deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal, en el qual s’afegeix que del resultat de minorar de la quota íntegra del grup fiscal les deduccions i bonificacions previstes en aquest precepte, el resultat donarà lloc a la quota líquida del mateix que en cap cas podrà ser negativa.

 1. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es crea un nou grup 863 en la secció segona de les Tarifes de l’IAE, amb la finalitat de classificar de manera específica l’activitat exercida per periodistes i altres professionals de la informació i la comunicació.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

La tributació mínima té el seu correlat en l’Impost sobre la Renda de no Residents, per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent. (DA 10ª i art. 19 apartats 4, 5 i 6 TRLIRNR).

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Igual que en l’IRPF, es prorroguen també per al 2022 els límits per a l’aplicació del Règim simplificat i Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

  • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2022.

Amb aquesta modificació s’estén a 2022 l’increment a 250.000 € de la magnitud de 150.000 € establert en la disposició transitòria tretzena de la *LIVA, a l’efecte de determinats límits d’exclusió del Règim Simplificat i del Règim de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

En relació amb el Règim Simplificat s’estableix per a 2022 el límit d’exclusió de 250.000 € de volum d’ingressos l’any immediat anterior per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, realitzades pel subjecte passiu. Igualment s’estableix el límit d’exclusió de 250.000 € per a les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, realitzades l’any immediat anterior pel subjecte passiu.

En relació amb el Règim de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca s’estableix per a 2022 el límit d’exclusió de 250.000 € per a les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, realitzades l’any immediat anterior pel subjecte passiu.

 1. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP I AJD)
  • Escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris.

S’actualitza en un 1% l’escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

 1. ALTRES MODIFICACIONS
  • Interès de demora tributari i interès legal dels diners.

Es fixen l’interès legal dels diners serà el 3% i l’interès de demora el 3,75%.