La llei no estableix de manera clara quines reparacions corresponen a propietari i a inquilí.

En efecte, l’ambigüitat de la llei genera multitud de disputes, moltes de les quals deriven en plets l’objecte dels quals és determinar qui ha de pagar una determinada reparació.

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix de forma molt genèrica que:

 • PROPIETARI: Té l’obligació de realitzar totes aquelles reparacions necessàries per a conservar l’habitatge en les condicions d’habitabilitat per a servir a l’ús convingut.
 • INQUILÍ: Ha d’assumir les petites reparacions que provoqui el desgast de l’ús de l’habitatge i també aquells danys que ell mateix hagi causat.

Què ha d’assumir el propietari?

Els arranjaments indispensables per a conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, això és:

 • La instal·lació elèctrica
 • La instal·lació de l’aigua
 • La instal·lació del gas o calefacció
 • Obres de conservació del sostre, parets o sòl.
 • Reparació d’humitats derivades de defectes de l’edifici.

Què ha d’assumir l’inquilí?

Les petites reparacions a les quals es refereix la llei es poden concretar en arranjaments puntuals en:

 • Aixetes
 • Portes
 • Finestres
 • Endolls o interruptors

Què passa amb els electrodomèstics?

 • Paga el propietari: Quan l’avaria de l’aparell requereix la seva substitució.
 • Paga l’inquilí: Les petites avaries que no siguin de molt elevada quantia.

I les millores?

Quan parlem de millores ens referim a obres que no són estrictament necessàries, això és, no es tracta d’obres de conservació. En aquest cas és el propietari qui les assumeix ja que, evidentment, es quedaran en benefici de la propietat més enllà de l’extinció del contracte d’arrendament.

Evidentment, en cas que en el contracte d’arrendament s’hagi establert de manera expressa qui assumeix cada reparació, prevaldrà l’estipulat contractualment. Per això, el més recomanable és confeccionar un contracte d’arrendament en el qual es regulin amb claredat aquestes qüestions, d’aquesta forma s’evitaran molts plets innecessaris.