Avui s’han aprovat les característiques del primer tram de la línia d’avals per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

S’ha publicat en el BOE la resolució d’ahir, 25 de març, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de data 24 de març, pel qual s’aproven aquestes mesures.

Dins de les empreses que es poden beneficiar, destaquen les PIMES, que inclouen les mitjanes i petites empreses i les microempreses.

Definirem el que és cadascuna d’elles:

 1. Una PIME és aquella empresa que ocupa menys de 250 treballadors i el volum de negoci dels quals no sigui superior a 50 milions d’euros anuals o el balanç general anual dels quals no excedeixi de 43 milions d’euros.
 2. Dins d’aquestes, es considera petita empresa aquella amb menys de 50 treballadors i el volum de negoci dels quals o balanç general anual no excedeixi dels 10 milions d’euros.
 3. Microempresa és aquella amb menys de 10 treballadors i el volum de negoci dels quals o balanç general anual no excedeixi dels 2 milions d’euros.

L’objectiu d’aquests avals és garantir l’ocupació i cobriran préstecs nous o altres vies de finançament, així com renovacions de préstecs, per a atendre pagament de salaris, factures, necessitat de circulant i liquiditat incloent les derivades de venciments financers o tributaris.

Aquest primer tram d’avals, aconseguirà els 20.000 milions d’euros i es distribuiran de la següent forma, 10.000 milions d’euros per a autònoms i PIMES i 10.000 milions d’euros per a la resta d’empreses.

Aquests préstecs i resta d’operacions atorgades a les empreses per les entitats financeres han d’anar destinats a empreses domiciliades a Espanya i que s’hagin vist afectades pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que hagin estat formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020 i que els sol·licitants no es trobin en el registre de morosos del CIRBE o en concurs de creditors.

Els imports màxims són de 1,5 milions d’euros, sense que se’ls apliqui cap normativa especial de la UE sobre control d’ajudes, i a partir de 1,5 milions se sotmetran al marc de control de la UE.

Així mateix, es podran avalar operacions de fins a 50 milions d’euros que hagin estat atorgats per les entitats financeres conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de les comprovacions posteriors sobre les seves condicions, per sobre dels 50 milions serà necessari l’anàlisi prèvia d’ICO sobre les condicions d’exigibilitat.

Aquests avals cobriran un màxim del 80% de les operacions financeres per a PIMES i autònoms, i per a la resta d’empreses, un 70% per a operacions noves i un 60% per a renovacions.

Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre, excepte eventuals ampliacions, i el seu termini coincidirà amb l’operació fins a un màxim de cinc anys.

El Govern no ha determinat cap mena de criteri sobre els tipus d’interès. És a dir, no ha fixat el tipus d’interès que els bancs cobraran als seus clients, una decisió que dependrà de la política comercial de cada entitat.

A manera de resum:

 • Aval de l’estat:
  • PIMES (menys de 250 treballadors) i Autònoms: Màxim un 80% de l’operació.
  • Empreses Mitjanes i Grans: Nous crèdits fins al 70% i Renovacions fins al 60%.
 • Data límit per a sol·licitar els avals: Fins al 30 de setembre de 2020.
 • Termini màxim de l’operació: 5 anys.
 • Tipus d’interès: Dependrà de la política comercial de l’entitat.

Les entitats financeres seran les que decidiran la concessió dels préstecs d’acord amb els seus protocols interns d’avaluació de risc. Les entitats financeres es comprometen a mantenir, almenys fins al 30 de setembre, les línies de circulant concedides als seus clients i en particular als clients els préstecs dels quals hagin estat avalats.