Sigui una entrevista dirigida, semidirigida o més improvisada, hi ha diverses preguntes que se solen formular habitualment i que aporten informació rellevant per a la presa de decisions. Vegem algunes d’elles:Parli’m de vostèSe sol començar per aquesta. És una manera de repassar el CV en uns minuts i comprovar la desimboltura del candidat davant d’una pregunta oberta i amb estructura poc definida.Quines raons motiven el canvi del lloc de treball?És important avaluar les motivacions referent a això per saber si el lloc ofert s’adapta al perfil del candidat i compleix les seves expectatives. Si no és així, convé aclarir-ho aviat.¿Parli de les seves responsabilitats en l’empresa actual/anterior?És important saber el lloc ocupat com encaixava en l’organigrama de l’empresa, a qui reportava, quines responsabilitats tenia delegades. Totes elles són competències apreses que podria aplicar al nou lloc.¿Tenia o té personal sota la seva dirección?Per avaluar l’experiència en el comandament i organització d’equips, convé completar-ho amb alguna pregunta que ens parli de la seva competència al respecte. Quins problemes amb l’equip li han sorgit? Com els ha intentat solucionar?Què és el que creu que els seus companys de treball pensen de vostè?Es tracta de saber quina opinió creu el candidat que tenen de si mateix a l’empresa.Acostuma a assistir a seminaris formatius relatius a la seva formació professional? Posi algun exemple.Es tracta de conèixer les inquietuds de millora professional del candidat.Per què vol treballar per aquesta empresa?Es tracta d’esbrinar el que el candidat coneix de l’empresa objecte de la selecció i l’encaix que el candidat pensa que pot tenir en ella.Quines són les seves pretensions econòmiques?Tot i que els anuncis solen ser molt específics a aquest respecte cal confirmar les reals expectatives del candidat, especialment si ens ha confirmat que un motiu important del canvi és el de la millora salarial.Està acostumat a treballar en equip?La resposta sempre sol ser positiva però en la conversa que sorgeix al respecte se sol entrar en detalls relatius a la relació del candidat amb la resta de companys. Demanar exemples concrets hi ajuda.On es veu vostè treballant en els pròxims cinc o deu anys?És una forma d’avaluar les expectatives de permanència a l’empresa.Quins són els seus principals defectes?Es tracta d’un exercici per valorar la sinceritat del candidat.Expliqui´m sobre alguna situació de conflicte amb companys viscuda en la seva anterior empresa.Seguim valorant la sinceritat.Expliqui´m sobre alguna situació de conflicte viscuda amb algun client i com ha acabat.Seguim valorant la sinceritat i també l’habilitat del candidat en la seva relació amb els clients.Valori els punts forts i febles dels seus anteriors caps.Una anàlisi de la visió del candidat sobre l’estructura jeràrquica.Com respon al treballar sota pressió?És important contrastar aquest punt amb els resultats de les proves psicotècniques per arribar a una conclusió el més precisa possible.Té algun dubte que li pugui resoldre?En aquest punt en moltes ocasions es poden acabar confirmant els dubtes i inquietuds del candidat sobre el lloc de treball.