Després de diversos anys de negociació entre les associacions de víctimes d’accidents de trànsit i les asseguradores, s’ha aprovat per unanimitat el projecte de llei que reforma el sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit, i que entrarà en vigor l’1 de gener de 2016.En termes generals, la nova llei incrementa la protecció a les víctimes d’accidents de circulació mitjançant la ràpida resolució dels conflictes i la garantia d’una indemnització suficient, la qual cosa situa a Espanya a l’altura de les reformes que en l’àmbit comunitari s’han emprès en relació amb l´assegurança de l’automòbil.En el supòsit de defunció, s’aconsegueix una millora de la percepció de les indemnitzacions analitzant el cas concret i tenint en compte les noves estructures familiars.Per exemple, amb el nou model, per la mort d’un pare de família amb ingressos nets anuals de 38.000 euros, que deixi vídua i tres fills menors de 12 anys, la prestació passarà dels 335.519 euros actuals als 671.480 euros, és a dir, un increment del 100%. D’altra banda, un professional amb una renda superior als 60.000 euros anuals que sofrís l’amputació parcial d’una cama en un sinistre de tràfic duplicaria l’actual indemnització que rebria, en passar de 350.000 euros a un màxim de 750.000 euros.La nova norma classifica als perjudicats en accidents de trànsit en cinc categories autònomes: cònjuge, ascendents, descendents, germans i afins. Considera que aquests sofreixen sempre un perjudici que ha de compensar-se amb independència que concorrin o no amb altres categories de perjudicats.Així, respecte a la mitjana del període 2005 a 2011, segons els danys causats en cada accident de circulació, les indemnitzacions corresponents es modifiquen de la següent manera:

  • Indemnitzacions per mort: s’incrementen un 50% de mitja
  • Indemnitzacions per seqüeles: s’incrementen un 35% de mitja
  • Indemnitzacions per lesions: s’incrementen un 12,8% de mitjana

Les indemnitzacions es revaloritzaran en el mateix percentatge que ho facin les pensions i quedi determinat als pressupostos generals de l’estat.Així mateix, la llei estableix la creació d’una Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració de la qual formaran part també les associacions de víctimes i les entitats asseguradores, amb l’objecte d’analitzar la seva posada en marxa, les seves repercussions jurídiques i econòmiques i el sistema d’actualització.