La Comissió Europea, ha dictaminat en un informe que la declaració de béns a l’estranger sembla discriminatòria i desproporcionada.

Recentment s’ha tingut constància de l’existència d’un informe de la Comissió Europea, de data 15 de febrer de 2017, en el qual aquest organisme europeu determina que el model 720 (declaració de béns en l’estranger) infringeix 5 de les llibertats comunitàries.

El principal focus de crítica, és tant l’exagerat règim sancionador d’aquest model, com la discriminació que suposen aquestes exigències de declaració per als contribuents amb béns en altres països respecte als que posseeixen aquest mateix tipus de béns a Espanya.

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000,00 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000,00 euros per grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100,00 euros per dada amb un mínim de 1.500,00 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix les conseqüències de no haver informat o fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificada el que pot suposar una quota en l’impost sobre la Renda de fins a un 56% sobre el seu valor, més una sanció addicional del 150% sobre la quota.

Recordem que estan obligats a presentar aquesta declaració:

  • Obligats a declarar:

Les persones físiques o jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori esmentat de persones o entitats no residents, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària (herències jacents, comunitats de béns, etc.

L’obligació de declarar comprèn no només els casos en els quals s’ostenta la titularitat jurídica dels béns o drets situats a l’estranger, sinó també aquells en què s’és titular real. En concret els que tinguin la condició de representants, apoderats o beneficiaris.

  • Béns a declarar:

Respecta als següents conjunts d’actius / béns sempre que el valor total de cadascun dels blocs d’actius individualment considerats, superi la xifra de 50.000,00 euros a data de tancament de l’exercici.

  • Comptes corrents, d’estalvi, imposicions, situades a l’estranger sobre les quals s’ostenti la condició de titular, representant, autoritzat, beneficiari o sobre els quals es tinguin poders de disposició.
  • Valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Immobles i drets sobre els mateixos situats a l’estranger sobre els que es tingui la condició de titular.

Tot aquell que hagués presentat el model en exercicis anteriors, estarà obligat a presentar-lo si en qualsevol dels tres diferents blocs d’informació esmentats hagués experimentat un increment superior a 20.000,00 euros respecte a l’última declaració presentada. També si s’hagués deixat d’estar en possessió dels béns pels quals es va tenir l’obligació de presentar la declaració en exercicis anteriors.