Els Pressupostos Generals proposats pel Govern per a aquest 2018, pretenen pujar un 3% la base mínima dels Treballadors Autònoms.

Amb la publicació el passat 4 de juliol de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, en el seu art. 130 sobre Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, en el seu punt 5) es modifica Cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

Un cop més, la càrrega recaptatòria torna a recaure sobre el col·lectiu de treballadors autònoms que, segons es recull en els Pressupostos, a partir del mes de juliol de 2018, data d’entrada en vigor dels pressupostos generals aprovats recentment, s’incrementa la Base mínima de cotització, dels actuals 919,89.- €, fins 932,70.- €, el que suposa un augment del 1,4%, sobre les bases vigents fins aquest moment.

De la mateixa manera, la base màxima de cotització s’augmenta en un 1,4%, quedant establerta en 3.803,70.- € mensuals.

Així les coses, les bases mínimes i màximes del Règim d’Autònoms, per al que queda de l’exercici 2018, queden establertes com a continuació detallem:

Base mínima Base máxima
Bases de cotizació general R. Autònoms menors de 48 anys a 1/1/2017.

932,70 €/ mes

3.803,70 €/mes

Autònoms Societaris o Autònoms que hagin tingut contractats simultàniament 10 o més treballadors.

1.199,10 €/ mes

3.803,70 €/mes

Treballadors amb 48 anys o més d’edat a 1/8/2018 excepte cònjuge supérstite amb 45 anys o més d’edat.

1.005,90 €/ mes

2.052,00 €/mes

 

Independentment d’aquesta nova pujada, com ja vam explicar al nostre bloc sobre la REFORMA DEL TREBALL AUTÒNOM els nous professionals autònoms poden acollir-se a la “tarifa plana” per un període de 12 mesos i gaudir de reduccions de cotització en els 12 mesos següents, ampliant-se de 18 a 24 les bonificacions, en aplicació del que estableix en la LLei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reforma Urgent del Treball Autònom, vigent des del passat 26 d’octubre de 2017, sempre que compleixin els requisits per accedir a aquesta tarifa plana.

En tot cas, no hem d’obviar que les bonificacions són una cosa temporal, mentre que els augments de base de cotització es van acumulant anualment, augmentant les càrregues econòmiques per a aquest col·lectiu, històricament castigat per la recaptació.