Els Autònoms podran acollir-se a la “tarifa plana” per un període de 12 mesos i gaudir de reduccions de cotització en els 12 mesos següents, ampliant-se de 18 a 24 les bonificacions.

Aquesta és una de les mesures aprovades en la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reforma Urgent del Treball Autònom i que entrarà en vigor a partir de l’endemà a la seva publicació, això és, a partir del 26 d’octubre, excepte en aquells supòsits establerts en la pròpia Llei.

En aquest sentit, les modificacions més rellevants són les que a continuació es detallen:

Quant a les bonificacions, la norma estableix que els treballadors Autònoms que causin alta inicial, o que no hagin estat d’alta d’Autònoms en els 2 anys immediatament anteriors (l’anterior regulació establia un termini de 5 anys anteriors a l’alta), o en els 3 anys anteriors, en el cas que el treballador Autònom hagués gaudit d’aquest benefici en el seu anterior període d’alta, podran gaudir dels beneficis de la TARIFA PLANA, amb les següents opcions:

 • Pels 12 primers mesos:
  • Si cotitzen a base mínima, la quota de contingències comunes, incloent la IT, serà de 50€ mensuals, durant els 12 primers mesos.
  • Si cotitzen per una base superior, la quota de contingències comunes, incloent la IT, es reduirà un 80% de la quota mínima de contingències comunes, durant els 12 primers mesos.
 • Durant els 6 mesos següents podran reduir-se el 50% de la quota mínima de contingències comunes.
 • Durant els 3 mesos següents podran reduir-se el 30% de la quota mínima de contingències comunes.
 • Durant els 3 mesos següents podran bonificar-se el 30% de la quota.

En total, aquestes bonificacions o reduccions podran tenir una durada màxima de 24 mesos. En el cas que el treballador Autònom sigui menor de 30 anys (35 en el cas de ser dona), es podran aplicar una bonificació addicional del 30% de la quota mínima de contingències comunes que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, en els 12 mesos següents, és a dir, la bonificació pot arribar a una durada màxima de 36 mesos.

Aquestes bonificacions seran també d’aplicació als socis de Societats Laborals i socis – treballadors de Cooperatives, enquadrats en el RETA, així com els Treballadors Autònoms que emprin treballadors per compte d’altri (com a empresaris – persona física).

En el cas de persones amb discapacitat (igual o superior al 33%), víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, que causin alta inicial, o que no hagin estat d’alta d’Autònoms en els 2 anys immediatament anteriors, o en els 3 anys anteriors, en el cas que el treballador Autònom hagués gaudit d’aquest benefici en el seu anterior període d’alta, la TARIFA PLANA serà la següent:

 • Pels 12 primers mesos:
  • Si cotitzen a base mínima, la quota de contingències comunes, incloent la IT, serà de 50€ mensuals, durant els 12 primers mesos.
  • Si cotitzen per una base superior, la quota de contingències comunes, incloent la IT, es reduirà un 80% de la quota mínima, durant els 12 primers mesos.
 • Durant els mesos següents podran reduir-se el 50% de la quota mínima de contingències comunes, per un període màxim de fins a 48 mesos.

Aquesta bonificació pot durar fins a un màxim de 5 anys.

Un dels canvis més nous fa referència al fet que, en el supòsit que la data d’efectes de les altes no coincidís amb el dia primer del respectiu mes natural, el benefici corresponent a aquest mes s’aplicarà de forma proporcional al nombre de dies d’alta en el mateix.

Una altra de les bonificacions és per als treballadors Autònoms substituïts durant la baixa per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que el període tingui una durada mínima de 1 mes, tindran una bonificació del 100% de la quota d’autònoms que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data d’acolliment a aquesta mesura, o la mitjana des de la data d’alta, en el supòsit que el període d’alta sigui inferior a 12 mesos.

En properes publicacions seguirem analitzant els canvis normatius que suposen per als treballadors Autònoms aquesta nova Llei.