Les empreses han de comunicar si s’ha produït una variació en els elements tributaris declarats que li faci variar la tributació de l’IAE per a l’exercici 2018.

Amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que van entrar en vigor l’any 2004 només han de comunicar les variacions les societats que estiguin obligades al pagament de l’impost, és a dir, les societats que en l’últim exercici tancat hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (xifra de negocis de l’exercici 2016). En el cas de formar grup en el sentit del Codi de Comerç art. 42 haurà de tenir-se en compte la suma de les xifres de negoci de cadascuna de les societats que ho componen.

Els canvis que han de comunicar-se són els relatius a variacions en els elements tributaris corresponents a cada epígraf d’activitat, com són els metres quadrats utilitzats per a l’activitat, els quilowatts de potència instal·lada, el nombre de vehicles, etc.

Es consideraran variacions dels elements tributaris les oscil·lacions, en més o menys, superiors al 20%. Les variacions inferiors no modificaran la quota a pagar.

El període per comunicar els canvis soferts és durant tot el mes de gener de 2018.

També durant el mes de gener, les empreses que estan donades d’alta en l’epígraf de promoció immobiliària i estan obligades al pagament del IAE, hauran d’informar dels metres quadrats venuts durant l’exercici 2017.

D’altra banda, durant el mes de desembre cal informar de les societats que per a l’exercici vinent estaran o deixaran d’estar exemptes en el pagament del IAE. En concret cal fer les següents comunicacions:

1) ALTA per deixar de gaudir d’exempció. No es tracta de tornar a donar-se d’alta de l’activitat, sinó d’informar que per la nostra activitat abans no pagàvem l’impost i a partir d’ara sí que ho farem.  Aquesta comunicació s’ha de fer en els dos casos següents:

– Societats que en l’últim exercici tancat (en aquest cas 2016) hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros (s’entén que no ho tenien en anteriors).

– Societats que han finalitzat el període d’exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt afecta també a les empreses que pagaven IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una altra nova activitat, la mateixa està exempta aquest exercici i el següent. Pel que, en finalitzar aquest termini, tenim l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.

2) BAIXA per gaudir d’exempció. S’ha d’informar en el cas d’empreses que paguen IAE i en l’últim exercici, 2016, la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, és una baixa en l’obligació del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques.