El naixement d’un fill pot suposar importants deduccions fiscals en la declaració de la renda. ‘Que no se t’escapin !!

Deducció per maternitat:

Aquesta deducció ve regulada en l’article 81 de la Llei de l’IRPF i és aplicable en els següents casos:

a) Les dones amb fills menors de tres anys en què concorrin les següents circumstàncies:

 • Que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents pels fills a què es refereix aquesta deducció.
 • Que realitzin una activitat per compte propi o aliena.
 • Que estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

b) En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare o, si escau, a un tutor, sempre que es compleixin els requisits esmentats a l’apartat anterior.

Aquesta deducció és incompatible amb la prestació o subsidi per desocupació o amb les situacions d’excedència voluntària.

Els fills que donen dret a l’aplicació de la deducció són:

 • Els fills per naturalesa, des del mes del seu naixement fins al mes anterior a complir els tres anys d’edat, ambdós inclosos.
 • Fills adoptats vinculats al contribuent per raó de tutela o acolliment, els tres anys següents a la seva inscripció al registre civil.

L’import de la deducció per maternitat corresponent a cada fill que atorgui dret a la mateixa és de 100 euros per cada mes del període impositiu en què concorrin de forma simultània els requisits anteriorment comentats, i no podrà superar cap de les dues quantitats que a continuació s’assenyalen:

 • 1.200,00 euros anuals.
 • L’import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu posterior al naixement, adopció o acolliment.

Aquesta deducció es podrà fer efectiva de dues maneres:

 1. De forma anticipada, per cada un dels mesos en què estiguin donats d’alta i cotitzant en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat, amb caràcter general durant un mínim de 15 dies, mitjançant transferència bancària, la quantitat mensual i sense prorratejos de 100 € per cada fill. S’utilitzarà per a la seva sol·licitud el model 140.

Els contribuents amb dret a l’abonament anticipat de la deducció per maternitat estan obligats a comunicar a l’Administració tributària les variacions que afectin al seu abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o circumstància sobrevinguda, incompleixin algun dels requisits per a la seva percepció.

 1. Aplicant la deducció en la declaració anual de l’IRPF. Quan es percebi la deducció de forma anticipada no es minorará la quota diferencial de l’impost.

Deducció per naixement o adopció d’un fill (Catalunya):

Els contribuents que hagin tingut la residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, també podran deduir l’import de:

 • 150 euros pel naixement o adopció d’un fill durant el període impositiu en la declaració individual de cada un dels progenitors.
 • 300 euros en cas de declaració conjunta de tots dos progenitors.