Les dones que es jubilin de forma anticipada no tenen dret al complement per maternitat, per tenir dos o més fills.

Així ho ha establert el Ple del Tribunal Constitucional ha emès una Interlocutòria, segons s’ha informat mitjançant nota de premsa, mitjançant el qual valida l’actuació de l’Institut Nacional de la Seguritat Social (INSS), de no concedir el complement de maternitat a aquelles dones que, de forma voluntària, accedeixin a la jubilació anticipada.

Segons el criteri del Tribunal Constitucional, que compta amb dos vots particulars discrepants, la fi d’aquest complement és el de compensar les mares que, per la seva dedicació als seus fills, no tenen una vida laboral tan “llarga” com la resta de treballadors , que no han hagut de deixar de treballar per dedicar-se a la cura dels seus fills.

En aquest sentit, entén l’Alt Tribunal que, si la treballadora accedeix a la jubilació anticipada voluntàriament, està escurçant el seu període de cotització per a la jubilació i, per tant, entén ajustat a dret que no se li concedeixi el citat complement per maternitat a efectes de cotització.

Per tant, es desprèn d’aquesta resolució que, si les dones que hagin tingut dos o més fills, volen tenir el dret que es reconegui el complement de maternitat, han de renunciar al dret de poder jubilar-se de manera anticipada, o viceversa, sent tots dos drets excloents.

El citat Acte, que resol la no admissió a tràmit d’una qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Jutjat Social núm. 1 dels de Barcelona de l’apartat 4, en relació amb l’apartat 1, de l’art. 60 del Text Refós de la Llei General de Seguritat Social, en considerar-la “totalment infundada”.

El citat Jutjat Social núm. 1 dels de Barcelona eleva la qüestió d’inconstitucionalitat en relació a la demanda presentada per una dona que va accedir a la jubilació anticipada, sent que la prestació concedida per l’INSS no incloïa el corresponent complement de Maternitat, per ser la seva jubilació voluntària, acudint aquesta a la via judicial per reclamar aquest complement, en entendre que el complement és per l’aportació demogràfica de les dones i no tant per la pèrdua de cotitzacions d’aquesta.

Els vots particulars, discrepen de l’Acte per tal com entén que aquest criteri contravé el dret d’igualtat, a treure aquest dret a les dones que optin per jubilar-se de manera anticipada, ja que pot resultar discriminatori i contrari al dret d’igualtat i no discriminació, que estableix l’art. 14 de la Constitució Espanyola.

En definitiva, aquest criteri no és més que una persuasió per a NO optar per la jubilació anticipada i no augmentar així el cost de les prestacions de la seguretat social o “classes passives”, per tal que les treballadores es jubilin un cop assolida l’edat ordinària de jubilació que correspongui.