Aquest mes de novembre tornem a tenir l’obligació de presentar el model 232, en el qual hem de declarar les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals. Es concentren, entre unes altres, les següents obligacions tributàries:

  • Presentació del modelo 232, on els contribuents de l’Impost sobre Societat declararan les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals.
  • Sol·licitud d’inscripció o baixa, del Registre de Devolució Mensual d’IVA (REDEME).
  • Opció d’inclusió o renúncia al Sistema Immediat d’Informació (SII).

Informació a tenir en compte per a la confecció del model 232:

1) Operacions vinculades que s’han de declarar:

  • Les realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, quan l’import conjunt d’aquestes operacions superi els 250.000 euros, de valor de mercat.
  • Les operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques aquelles a les quals no els és aplicable la documentació simplificada, enumerades en els arts. 18.3 LIS i 16.5 RIS.
  • Les del mateix tipus i mateix mètode de valoració, quan l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, en tot cas.

2) Altres obligacions del model:

No hi haurà l’obligació de declarar les operacions integrades en un mateix grup de consolidació fiscal.

No hi haurà l’obligació de declarar les operacions realitzades amb els seus membres per les AIE i les UTE.

caldrà declarar les operacions o tinença de valors, en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals amb independència del seu import.

3) Termini:

La seva presentació es realitzarà per via telemàtica, en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. (mes de novembre per a les entitats l’exercici de les quals finalitzi el 31 de desembre).