Si estàs a punt de fer el pas, et presentem una petita guia perquè puguis tirar comptes i evitar sorpreses més tard.

Transmissions Patrimonials Oneroses

L’adquisició d’un habitatge de segona mà és el cas més freqüent a Espanya. La compra d’un habitatge usat suposa per al comprador el pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses (ITP).

El tipus impositiu varia segons la Comunitat Autònoma en la qual es troba l’habitatge, i s’aplica sobre el preu que apareix en l’escriptura. A Catalunya és un 10% i el comprador és qui haurà d’ingressar aquest import en la seu de la Agència Tributària on se situa l’immoble.

Cal fer-ho abans que hagin transcorregut 30 dies hàbils a partir de l’endemà a l’atorgament de l’escriptura pública de compra.

IVA

Si l’operació de compra es refereix a un habitatge d’obra nova o primera lliurament, en lloc del ITP el comprador haurà de pagar l’Impost sobre el Valor afegit (IVA). Per a conèixer el seu import n’hi ha prou amb multiplicar el preu de l’habitatge pel tipus impositiu vigent:

  • 10% amb caràcter general.
  • 4% si es tracta d’habitatges protegits, de règim especial o de promoció pública.

L’Agència Tributària considera “primer lliurament” aquells habitatges que s’adquireixen al promotor quan la construcció o rehabilitació estigui acabada, tret que els habitatges s’haguessin utilitzat de forma continuada per un termini igual o superior a dos anys per persones diferents dels compradors.

El pagament de l’IVA es realitza al venedor, qui, al seu torn, ingressarà l’impost en Hisenda.

Béns Immobles

Una vegada que siguem propietaris, cada any haurem de pagar l’Impost de Béns immobles (IBI) a l’Ajuntament del lloc on es trobi l’habitatge. L’import sobre el qual s’aplica és el del valor cadastral de l’habitatge.

Plusvàlua Municipal

Pot ser que el pis o la casa que vas comprar no sigui per a tota la vida i et plantegis vendre-la tard o d’hora. En aquest cas hauràs de tenir en compte l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’anomenada plusvàlua municipal, i que grava l’increment del valor dels terrenys sobre els quals es va edificar l’immoble.

No obstant això, el Tribunal Constitucional va establir al maig de 2017 que els contribuents no han de pagar aquest impost quan hagin registrat pèrdues en la venda d’un immoble.

Aquesta decisió ha obert la porta a la possibilitat de presentar reclamacions per a cobrar la devolució de l’impost pagat de més.

IRPF

Des del 1-1-2013 s’ha derogat la deducció per inversió en habitatge habitual. No obstant això, s’estableix un règim transitori pel qual poden continuar practicant la deducció per inversió en habitatge habitual en els mateixos termes que els establerts fins al 31-12-2012.

Convé conservar tots els justificants de l’adquisició d’habitatge (impostos, despeses de notaria,…), així com les factures que acreditin les futures millores en aquesta, ja que en el cas d’una posterior venda constitueixen major valor d’adquisició, i en conseqüència, un guany patrimonial inferior.