Aquest exercici serà l’últim en el qual s’apliqui la normativa anterior a la Reforma Fiscal, per la qual cosa val la pena fer un repàs dels principals aspectes a tenir en compte.Per a aquelles empreses l’exercici social de les quals coincideix amb l’any natural, el termini de presentació finalitzarà excepcionalment el proper 27 de Julio. La presentació del model 200, com va ocórrer en 2013, serà obligatòria a través d’Internet.Tipus reduït per manteniment o creació d’ocupació: es prorroga a l’exercici 2014 l’aplicació del tipus de gravamen reduït en l’impost de societats per manteniment o creació d’ocupació per a les microempreses. Per a empreses amb una facturació inferior a cinc milions d’euros i plantilla menor de 25 treballadors. La plantilla a més ha de ser igual o superior a la de 2008. Amb aquests requisits s’aplicarà un tipus del 20% sobre els primers 300.000 euros de base imposable i un 25% en l’excés.

  1. Tipus reduït per a pimes de nova creació constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013. El Reial Decret-Llei 4/2013 va facultar a les pimes de nova creació a l’aplicació en l’impost de societats un tipus reduït del 15% per als primers 300.000 euros de base imposable. A partir d’aquest nivell, s’aplica un gravamen del 20%. Llei 11/2013 de juliol de mesures de suport a l’emprenedor.
  2. Incentius fiscals per a inversió en beneficis: aprovada en la Llei 14/2013, és aplicable només per a empreses de reduïda dimensió (ERD). Tindran dret a deducció, en la quota íntegra, del 10% dels beneficis de l’exercici, sense incloure la comptabilització del IS, que s’inverteixin en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. Aquesta deducció és incompatible amb l’aplicació de la llibertat d’amortització.
  3. Incentius fiscals per a la creació d’ocupació per a la creació de treballadors amb discapacitat: d’aplicació a partir d’1 gener de 2013. S’eliminen exigències relatives al contracte indefinit i a la jornada completa.
  4. Eliminació de la deduïbilitat fiscal de la despesa de les pèrdues per deterioració de valor en entitats participades: aprovat en la Llei 16/2013, ja va ser aplicable per a l’exercici 2013.
  5. Eliminació de la deduïbilitat fiscal de les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent o per empreses membres d’una UTE que operi a l’estranger, excepte en el cas de transmissió o extinció.
  6. Les deduccions corresponents a fons de comerç financer, els generats en adquisició de negocis i els llocs de manifest en operacions de reestructuració empresarial, estan subjectes al límit anual del 1% del seu import.
  7. Despeses i inversions per habituar als empleats en la utilització de noves tecnologies de la comunicació i informació: va ser prorrogada la vigència pel 2014 (s’aplica des de 2011).
  8. Contractes arrendament financer: per a aquests contractes iniciats en els anys 2012 a 2015 s’exceptua el compliment del requisit del caràcter constant o creixent de la part que es correspon amb recuperació del cost del ben en les quotes.
  9. Limitació de la compensació de bases imposables negatives: 50% o 25% de la base imposable prèvia a aquesta compensació si l’import net de la xifra de negocis és igual o superior a 20 o 60 milions d’euros, respectivament.