El Model 347 és la Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones que s’ha de presentar al llarg del mes de febrer.Estan obligats a presentar aquesta declaració informativa, aquelles persones físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, quan hagin realitzat durant l’any natural previ, operacions amb una altra persona o entitat la xifra conjunta de la qual superi els 3.005,06 euros.Quina informació i de quina manera s’ha de proporcionar?

 • La informació se subministrarà desglossada trimestralment i el criteri que se seguirà per a la imputació de les factures, serà segons el seu registre en els llibres de l’IVA. Aquest criteri pot provocar discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor.

– Les factures expedides han d’estar anotades al moment en què es realitzi la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.

– Les factures rebudes han d’estar anotades conforme es rebin i dins del període de liquidació en què procedeixi efectuar la seva deducció.

 • S’habilita un apartat per informar de les percepcions en metàl·lic que superin en conjunt l’import de 6.000 euros, aquesta xifra se seguirà subministrant en termes anuals.
 • S’habilita, un apartat per informar de l’Import anual de les operacions percebudes amb criteri d’IVA de caixa, tant per als subjectes acollits a aquest règim, com per als subjectes passius, no acollits, i que siguin destinataris d’operacions realitzades pels subjectes acollits al Règim de Criteri de Caixa. L’import d’aquestes operacions s’informarà en còmput anual (sense desglossament trimestral), diferenciant entre les operacions realitzades i les reportades.
 • Queden excloses del deure incloure’s en el Model 347, totes aquelles operacions respecte de les quals existeix una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració Tributària mitjançant declaracions específiques. Per tant, totes les operacions sotmeses a Retenció no s’han de declarar en aquest model, incloent els arrendaments de locals, que estan inclosos en el model 180, traslladant l’obligació d’informar sobre la Referència Cadastral de l’immoble a l’arrendador en el propi model 180.
 • Es consignaran per separat en el model les Operació amb Inversió del Subjecte Passiu i també les Operacions de Règim de Dipòsit Diferent del Duaner.
 • Es manté l’obligació de presentació del model 347, per a totes les operacions de les Comunitats de Propietaris i les Entitats o Establiments Privats de Caràcter Social (Art. 20, Tres, Llei 37/1992). S’informarà d’aquestes operacions en còmput anual.

Exclusió de presentació del Model 347:

 • Els subjectes passius inscrits en REDEME, tindran l’obligació de presentar el Model 340 mensualment, el que els exclou de l’obligació de presentar el Model 347.

Altres dades d’interès sobre el Model 347:

 • Les operacions que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA, s’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de forma separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual.
 • En les caselles trimestrals es poden consignar imports negatius, sempre que l’import anual, en el seu valor absolut (sense signe), superi els 3.005,06 euros.
 • Per al càlcul de la xifra a declarar en el model es computaran de forma separada els lliuraments de béns i serveis i les adquisicions dels mateixos, inclòs l’IVA que gravi aquestes operacions. L’import d’aquestes operacions es declararà net de devolucions, descomptes o bonificacions concedides hagudes en el mateix período.
 • No han de presentar model 347 les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes de l’IRPF per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca, o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura.
 • El model 347 preval el concepte d’operació sobre els conceptes de cobrament o pagament: “el determinant és la realització de les operacions”, ja que es tracta d’un model que té per objecte els “lliuraments de béns i les prestacions de serveis” i no es tracta, per tant, d’una declaració que tinc per objecte “operacions de tresoreria”. L’única excepció a aquesta premissa, seran els cobraments/pagaments anticipats.
 • Per quantitats percebudes en metàl·lic a l’efecte del model 347, s’entendran només les monedes i bitllets de curs legal.
 • En el model 347 han d’incloure’s l’import de les subvencions, ajudes o auxilis (no reintegrables), tant rebuts com concedits, sempre que superin els 3.005,06 euros per perceptor.
 • Estan obligats a presentar model 347 tots els arrendadors de locals de negocis, ja que a efectes de la Llei de l’IVA tots tenen la qualificació d’empresaris.
 • En els pagaments a entitats financeres, en el cas de pagaments de quotes de leasing es consignarà tant la part corresponent a l’arrendament com la corresponent a la càrrega financera, mentre que en els pagaments dels préstecs només ha de ser objecte de declaració el pagament dels interessos.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar separadament d’altres operacions, les d’assegurances, és a dir, les primes o contraprestacions rebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l’exercici de l’activitat aseguradora.
 • Les operacions que s’entenguin realitzades a Canàries han d’incloure’s en el model 347 per l’import total de la contraprestació que serà la que resulti de les normes vigents per a la determinació de la base imposable del IGIC afegint les quotes repercutides o suportades per aquest impost. És a dir, han d’incloure’s en el model 347 els serveis prestats a establerts a les illes Canàries. Les operacions que no s’inclouen en el model 347 són els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions (enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla).