El passat 4 de juliol es van publicar al BOE la  Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté novetats en l’àmbit tributari.

En les següents línies exposem de forma resumida les novetats més destacades.

IMPOST SOBRE LA RENDA PERSONES FÍSIQUES:

  • Reducció per obtenció de rendiments del treball.

S’incrementa l’import de la reducció per a aquests rendiments per a aquells contribuents que obtinguin rendiments inferiors a 16.825 euros. Aquesta modificació pot suposar regularització del tipus de retenció en la nòmina.

  • Deducció per maternitat.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018 s’incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses per custòdia en llar d’infants o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. L’aplicació d’aquest incentiu està condicionada al fet que les despeses satisfetes per aquest concepte no tinguin la consideració de renda del treball en espècie exempta (xec llar d’infants).

  • Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

S’introdueixen millores en la quantia de deducció general, amb efectes des de 5 de juliol de 2018. Al seu torn, s’inclou un nou supòsit a que serà aplicable la deducció per persona amb discapacitat a càrrec en el supòsit de cònjuge no separat legalment amb discapacitat , sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  • Deducció per inversió en empreses de nova o de recent creació.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, es modifica la deducció estatal per aquest concepte: les quantitats satisfetes per subscripció d’accions o participacions podran aplicar una deducció del 30% (abans 20%). La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (abans 50.000 euros).

  • Gravamen especial sobre premis de determinades loteries i apostes

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018, es modifiquen les quanties exemptes d’aquest gravamen: per 2018, estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o superior a 10.000 euros. Per 2019 el llindar s’estableix en 20.000 euros, i per al 2020 i posteriors, a 40.000 euros

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

  • Exempcions en les exportacions de béns.

Amb efectes des de 5 de juliol de 2018 el llindar de 90 euros per al reemborsament de l’IVA a viatgers amb residència fora de la Comunitat Europea (l’anomenat Tax Free).

  • Tipus impositius reduïts. Entrades sales cinematogràfiques i serveis d’assistència a persones en situació de dependència.

Es rebaixa el tipus impositiu aplicable a l’entrada a les sales cinematogràfiques, que passa del 21% al 10%. D’altra banda, s’amplia l’aplicació del tipus reduït del 4% als serveis d’assistència.

IMPOST SOBRE SOCIETATS:

  • Modificació de la regulació de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent Box)

Es modifica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles i el seu règim transitori, per adaptar la seva regulació als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte als règims coneguts com «patent box», en particular per observar el que estableix l’informe relatiu a l’acció 5 del conegut com a Pla BEPS de l’OCDE.

Finalment, es manté per a l’any 2018 l’interès legal del diner (3,00%) i l’interès de demora previst a la Llei General Tributària (3,75%).

L’Agència Tributària ha elaborat una nota informativa amb les novetats més destacades. Adjuntem enllaç.