La tàcita reconducció suposa la continuació de l’arrendament quan aquest finalitza i ningú s’oposa a aquesta continuació.

La figura de la tàcita reconducció no es regula en la Llei d’Arrendaments Urbans sinó que ve regulada en el Codi Civil, en concret, en el seu article 1566.

La tàcita reconducció implica que el contracte de lloguer ha acabat, però l’arrendament continua si l’inquilí es manté en l’habitatge quinze dies i el propietari no s’oposa.

L’oposició del propietari pot manifestar-se ja en el moment de la signatura del contracte, deixant constància expressa que a la finalització del mateix no existirà tàcita reconducció.

Per al cas que es produeixi tàcita reconducció, es mantenen les condicions del contracte de lloguer, de manera que tot segueix igual excepte pel que respecta a la durada.

 

Quin és el termini de durada de la tàcita reconducció?

La durada dependrà de la forma de pagament de la renda del contracte d’arrendament inicial, per tant, el termini la tàcita reconducció serà, per exemple:

  • Un mes: Si en el contracte d’arrendament es va fixar un lloguer mensual.

El contracte es mantindrà en tàcita reconducció mes a mes, fins al moment en què la propietat requereixi la recuperació de la possessió o bé l’inquilí comuniqui que desitja abandonar l’immoble arrendat.

  • Un any: Si en el contracte d’arrendament es va fixar una renda anual.

El contracte es mantindrà en tàcita reconducció any rere any, fins al moment en què la propietat requereixi la recuperació de la possessió o bé l’inquilí comuniqui que desitja abandonar l’immoble arrendat.

És per tant molt important analitzar detingudament el redactat de la clàusula contractual que estableix el pagament de la renda. Així, estaríem davant una tàcita reconducció anual si per exemple en el contracte es va pactar una renda de 12.000 euros anuals pagable a raó de 1.000 euros cada mes.

En aquest cas, amb independència que la forma de pagament sigui mensual, la qual cosa marca la durada de la tàcita reconducció és la determinació de la renda de manera anual.

 

Què ocorre si hi ha avaladors del contracte i estem en tàcita reconducció?

Si el contracte d’arrendament està avalat per terceres persones, una vegada finalitzi la durada pactada en el contracte, també finalitza l’obligació dels avaladors.

Per tant, en la tàcita reconducció, l’avalador s’allibera de la seva obligació i seria necessària novament la seva signatura, tal com disposa l’article 1567 del Codi Civil.