Després de la dissolució de les Corts Generals, el pròxim 23 de juliol del present, se celebren les Eleccions Generals al Congrés dels Diputats i Senat.

A fi de facilitar i garantir el dret de participació a les persones treballadores, l’Ordre EMT/178/2023, de 6 de juliol, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, estableix el règim de permisos per a les persones treballadores, que a continuació detallem:

Si bé l’article 37.2 apartat d) del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut dels Treballadors, les persones treballadores tenen dret a un permís pel temps indispensable, per a l’exercici del sufragi actiu, l’Ordre de Treball quantifica el temps d’aquest permís.

Així les coses, el diumenge 23 de juliol de 2023, les empreses hauran de concedir als treballadors i treballadores, que tinguin la condició d’electors i que, en aquesta data, no gaudeixin del seu descans setmanal, un permís retribuït de fins a quatre hores com a màxim dins de la jornada laboral corresponent, perquè puguin exercir el seu dret a vot.

Aquest permís té caràcter retribuït, amb el salari que correspondria si s’hagués prestat serveis i NO és recuperable.

En el cas que la jornada de treball coincideixi només parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals el permís esmentat es concedirà de la següent manera:

  1. Si la coincidència és com a màxim de dues hores, el treballador no tindrà dret a cap permís.
  2. Si la coincidència és entre dues hores i un màxim de quatre hores, es concedirà un permís retribuït de dues hores.
  3. Si la coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores.

En el cas que la persona treballadora el dia de la votació, realitzi una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, tindrà dret a un permís retribuït proporcional al general de quatre hores, segons la durada d’aquesta jornada.

Els Treballadors que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni total ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

És facultat de l’Empresa determinar el moment d’utilització de les hores concedides per a votar i sempre ha de coincidir amb l’horari d’obertura del col·legi electoral.

Així mateix, les Empreses podran exigir l’acreditació expedida per la mesa electoral, conforme el treballador o treballadora ha votat, a l’efecte de l’abonament salarial del permís.

Als treballadors i treballadores que no gaudeixin del seu descans setmanal el dia 23 de juliol, i que acreditin la condició de membres de la mesa electoral, d’interventors o apoderats, se’ls concedirà un permís retribuït, corresponent a la jornada completa de l’esmentat dia i, a més, un permís per les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

De la mateixa forma, l’Empresa podrà sol·licitar la justificació de l’actuació com a membre de taula o interventor.

Així mateix, tindran dret al permís retribuït de les cinc hores de la jornada laboral de l’endemà de la votació, els treballadors i treballadores que, fins i tot gaudint el dia 23 de juliol del seu descans setmanal, acreditin la seva condició de membres de la taula, interventor o apoderat.

Si alguna de les persones treballadores contemplades en els paràgrafs anteriors, hagués de treballar en el torn de nit de la jornada anterior a la jornada electoral, l’Empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar aquest torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Es concedirà igualment un permís retribuït i no recuperable d’un màxim de quatre hores a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions que dificultin l’exercici del dret a votar, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificat necessari per a emetre el vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la convocatòria i fins al dia 13 de juliol.