El Tribunal Suprem estableix que els permisos per matrimoni, naixement de fill o defunció de familiar, han d’iniciar-se sempre en dia hàbil.

Efectivament, la Sala social del Tribunal Suprem, en Sentència de data 13 de febrer de 2018, ha establert que els permisos recollits en l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors han d’iniciar-se en dia hàbil, per tant, en el supòsit que el fet que dona lloc al gaudi del permís sigui festiu, l’esmentat permís no s’inicia sinó fins al següent dia hàbil.

En principi, la citada sentència afecta directament als permisos per matrimoni, naixement de fill i defunció de familiar, i això és així perquè la qüestió debatuda era la interpretació de l’article 28.1, apartats a), b) i d) del Conveni Col·lectiu Estatal de CONTACT CENTER ESPANYOLA (ACE), si bé la Sala ho ha fet extensible a l’esmentat article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors.

La Sentència ara analitzada estableix que els citats permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables ja que, en dies festius, no cal demanar-los, matís que a més ve corroborat pel dret a retribució del treballador durant el gaudi del permís, això és, si el fet causant es produeix en festiu, ni és necessari demanar el permís i per descomptat ja és retribuït, com tots els dies festius.

Donada la interpretació realitzada pel Tribunal Suprem de l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors, l’aplicació de la Sentència és extensible a qualsevol Conveni Col·lectiu i, per tant, al total de treballadors i treballadores.