En els últims anys, moltes famílies ho han perdut tot amb la compra d’un habitatge sobre plànol. Després d’anys esperant, s’han quedat sense casa i sense diners.

En molts casos, els afectats desconeixen el dret que tenen de recuperar les quantitats aportades. La majoria han acudit als jutjats per reclamar al promotor i encara que han aconseguit una sentència favorable, rares vegades recuperen els seus diners en declarar-se insolvents la majoria d’empreses promotores.

La solució passa per reclamar els diners a la companyia asseguradora o al banc avalista, si la promotora ho va contractar i sinó, al banc on es van ingressar les aportacions per incomplir amb l’haver de que li exigia la llei 57/68. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-1968-909

Quins passos s’han de donar per a la reclamació dels diners?

  1. Recopilar tota la documentació: serà imprescindible recopilar tota la documentació relativa a la promotora, és a dir, contracte de compravenda, justificants bancaris de les quantitats lliurades, certificat del segur o aval bancari, etc.
  2. Reclamar a la promotora les garanties sobre la base de la Llei 57/68: haurà de demanar-se a la promotora que confirmi si compta amb un segur de lliuraments a compte o amb un aval bancari que garanteixi la devolució de les quantitats en cas que els habitatges no es lliuressin en el termini pactat. Aquest pas determinarà l’entitat enfront de la qual es dirigirà la demanda, ja que si no existeixen garanties es reclamarà a l’entitat bancària per incompliment del deure vigilància.
  3. Resoldre el contracte de compravenda: un pas fonamental és el de la resolució del contracte de compravenda pel retard en el termini pactat per al lliurament de l’habitatge.
  4. Requerir a la promotora les quantitats aportades: a més de tot l’anterior, és necessari reclamar extrajudicialment a la promotora la devolució dels diners aportats, a compte del preu de l’habitatge, com a pas previ a una reclamació judicial.
  5. Reclamar al segur o al banc sobre la base de la Llei 57/68: Finalment, i en el cas que la promotora no retorni les quantitats en el termini concedit per a això, s’haurà d’iniciar una reclamació judicial enfront de la companyia d’assegurances o enfront del banc, ja sigui per l’aval subscrit per la promotora o per incompliment del deure vigilància. Aquesta reclamació ha de fonamentar-se en la Llei 57/68, vigent fins al 31 de desembre de 2015, però que segueix protegint els drets dels compradors que van adquirir el seu habitatge abans d’aquesta data.

Si vols recuperar els diners invertits per la compra d’un habitatge sobre plànol, resulta recomanable que t’assessoris amb els teus advocats de confiança, els qui t’ajudaran amb cadascun d’aquests passos i en la posterior reclamació judicial, si fos necessari.