El Tribunal Suprem confirma que, encara que una empresa hagi estat liquidada i inscrita la seva extinció en el Registre Mercantil, és possible demandar-la.En efecte, la recent Sentència del Tribunal Suprem de 24 de Maig de 2017 estableix sense gènere de dubtes que una societat dissolta, liquidada i cancel·lada en el Registre Mercantil, té capacitat per ser part demandada en un procediment judicial interposat contra ella.Aquesta Sentència té el seu origen en una reclamació presentada per la compradora d’un pis que va exigir la reparació de la instal·lació del sòl del seu habitatge a la societat que se la va vendre. Al moment d’interposar la demanda, cinc anys després de la compra, la societat ja que havia estat legalment dissolta i liquidada.Doncs bé, amb aquesta Sentència, el Tribunal Suprem soluciona definitivament aquesta qüestió, ja que havia estat objecte de pronunciaments contradictoris pel mateix tribunal, així:

  • STS de 27 Desembre de 2011 i 20 de Març de 2013: Les societats han de respondre de les obligacions antigues no extingides i de les obligacions sobrevingudes encara que hagi estat liquidada.
  • STS de 25 de Julio de 2012: No és possible demandar a una societat que no té personalitat jurídica sense pretendre al mateix temps que la recuperi.

Determina la Sentència que, encara que una societat extingida no pot operar al mercat, sí té capacitat per ser demandada respecte de les reclamacions pendents que es basen en deutes sobrevinguts que haurien d’haver format part de les operacions de liquidació. No ha de privar-se a aquests creditors de la possibilitat de dirigir-se directament contra la societat, sota la representació del seu liquidador, per reclamar judicialment el seu crèdit.En el cas que origina la Sentència comentada, la societat demandada gaudia de capacitat per ser part en el plet on es reclama la reparació del perjudici sofert per un compliment defectuós de les obligacions contractuals assumides per la societat enfront de la demandant.En conclusió, als mers efectes de completar les operacions de liquidació, està latent la personalitat d’una societat, que tindrà capacitat per ser part com demandada i podrà estar representada pel liquidador.Aquesta solució possibilita la defensa dels interessos dels demandants ja que, d’una altra forma, bastaria amb apressar-se a liquidar una empresa per aconseguir el seu “certificat de defunció” i així defraudar als creditors.