S’estableixen tipus reduïts de tributació per a empreses de nova creació i professionals que iniciïn la seva activitat.Empreses de Nova CreacióLes entitats constituïdes amb posterioritat a l’1 de gener de 2013 i que realitzin activitats econòmiques, podran tributar a un Tipus d’Impost de Societats Reduït en el primer període impositiu la base imposable del qual sigui positiu i en el següent.Aquest tipus reduït s’estableix en els següents percentatges:

  1. Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 15%.
  2. Per la part de base imposable restant, al tipus del 20%.

No es podrà aplicar aquest tipus reduït si es dóna algun dels següents casos:

  1. Quan l’activitat hagués estat realitzada amb caràcter previ per altres persones o entitats vinculades.
  2. Quan l’activitat econòmica hagués estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat, per una persona física que ostenti una participació, directa o indirecta, superior al 50%.
  3. Societats que formin part d’un grup d’empreses.

Inici d´Activitat ProfessionalLes persones físiques que iniciïn una activitat econòmica, pel mètode d’estimació directa, podran reduir un 20% el rendiment net positiu declarat, en el primer període impositiu que el rendiment sigui positiu i en el període següent.S’entendrà que s’inicia una activitat econòmica quan, durant l’any anterior, no s’hagués exercit cap activitat econòmica.Els rendiments nets positius sobre els quals s’apliqui aquesta reducció no podran superar l’import de 100.000 € anuals.No es podrà aplicar aquesta reducció si més del 50% dels ingressos procedeixen d’una persona o entitat de la qual el contribuent hagués obtingut rendiments del treball durant l’any anterior.