Per tal de facilitar i garantir el seu dret a participar en les Eleccions Generals del proper dia 26 de juny del present a les persones treballadores, s’estableix el règim de permisos que es detalla a continuació:El diumenge 26 de juny de 2016 les empreses hauran de concedir als treballadors / es que tinguin la condició d’electors i que en aquesta data no gaudeixin del seu descans setmanal (previst a l’article 37.1 de l’Estatut dels Treballadors, Reial Decret Legislatiu 2 / 2015, de 23 d’octubre), un permís retribuït de fins a quatre hores com a màxim dins de la jornada laboral corresponent, perquè puguin exercir el seu dret a vot.Aquest permís té caràcter de retribuït amb el salari que correspondria si el Treballador hagués prestat serveis i NO és recuperable.En el cas que la jornada del treballador coincideixi només parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals el permís esmentat es concedirà de la següent manera: 

  1. Si la coincidència és com a màxim de dues hores, el treballador no tindrà dret a cap permís.
  2. Si la coincidència és entre dues hores i un màxim de quatre hores, es concedirà un permís retribuït de dues hores.
  3. Si la coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores.

En el cas que el treballador el dia de la votació realitzi una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, tindrà dret a un permís retribuït proporcional al general de quatre hores, segons la durada d’aquesta jornada.Els Treballadors que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni total ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.És facultat de l’empresari determinar el moment d’utilització de les hores concedides per votar i sempre ha de coincidir amb l’horari d’obertura del col·legi electoral.Així mateix, els empresaris podran exigir l’acreditació expedida per la mesa electoral conforme el treballador ha votat a efectes de l’abonament salarial del permís.Als treballadors que no gaudeixin del seu descans setmanal el dia 26 de juny, i que acreditin la condició de membres de la mesa electoral, d’interventors o apoderats, se’ls concedirà permís retribuït corresponent a la jornada completa de l’esmentat dia i, a més, un permís per les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.De la mateixa manera, l’Empresa podrà sol·licitar al treballador la justificació de l’actuació com a membre de mesa o interventor.Així mateix, tindran dret al permís retribuït de les cinc hores de la jornada laboral del dia següent a la votació, els treballadors que, tot i gaudint del dia 26 de juny del seu descans setmanal, acreditin la seva condició de membres de la mesa, interventor o apoderat.Si alguna de les persones treballadores contemplades en els paràgrafs anteriors, hagués de treballar en el torn de nit de la jornada anterior a la jornada electoral, l’Empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar aquest torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.Es concedirà igualment un permís retribuït i no recuperable d’un màxim de quatre hores als treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions que dificultin l’exercici del dret a votar, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificat necessari per emetre el vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la convocatòria fins al dia 26 de juny del 2016.