La Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és una inspecció visual realitzada per un arquitecte que comprova l’estat d’una finca.

El tècnic identificarà i qualificarà possibles deficiències que es classificaran en lleus, importants, greus i molt greus i remetrà el seu informe a la Agència de l´Habitatge  de Catalunya perquè emeti el Certificat d’Aptitud de l’edifici.

Edificis obligats a realitzar la ITE

L’han d’efectuar tots aquells edificis on existeixi l’ús d’habitatge, ja siguin unifamiliars o plurifamiliars, en els següents suposats:

  • Edificis que tinguin 45 anys d’antiguitat.
  • Edificis als quals se’ls requereixi la ITE per normativa municipal.
  • Edificis que vulguin acollir-se a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació.

L’antiguitat d’un edifici la determina l’any de construcció que consta en el Cadastre. Si no constés, pot acreditar-se per altres mitjans, per exemple, el certificat de final d’obra o de primera ocupació.

Edificis exempts

Estaran exempts de realitzar la ITE aquells edificis que:

  • Tinguin iniciat un expedient de declaració de ruïna.
  • Constitueixin un edifici unifamiliar amb cèdula d’habitabilitat vigent, fins que aquesta caduqui.
  • Han dut a terme rehabilitacions integrals, iniciant-se el termini a partir de la data en què finalitzin aquestes obres.

Què passa si no faig la ITE?

L’incompliment de l’obligació de realitzar la ITE es considera una infracció greu segons la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya, i pot comportar sancions que van des dels 9.000 fins als 90.000 euros.

Finalment, si vendràs el teu habitatge, has de tenir en compte que la llei obliga els venedors a lliurar als compradors el certificat d’aptitud, si l’habitatge estava obligat a passar la ITE per la seva antiguitat.