El Govern torna a suspendre els desnonaments de llars vulnerables econòmica i socialment.

El dimarts, 26 d’octubre, el Consell de ministres va aprovar el Reial Decret-llei 21/2021.

Amb això s’amplia fins al 28 de febrer de 2022, les mesures aprovades en els Reials Decrets-llei 11/2020, 37/2020 i 8/2021, pels quals es van aprovar i van prorrogar les suspensions de desnonaments de llars vulnerables a conseqüència de la pandèmia COVID-19. Els extrems essencials del citat Reial decret llei són:

 • S’amplia fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció a les llars considerades vulnerables i que siguin la residència habitual de les persones i famílies.
 • Es continua incloent a persones i famílies que ocupin un habitatge sense contracte d’arrendament, en situació de precari i els denominats “ocupes”, quan habitin persones dependents, víctimes de violència de gènere o menors d’edat.
 • En l’anterior suposat, el Jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional, tindrà la facultat de suspendre els llançaments quan els immobles siguin propietat de persones jurídiques o persones físiques titulars de més de 10 habitatges (grans forquilles).
 • Sempre, s’haurà de tenir en compte el que es preveu en el Reial Decret 37/2020, i no cabrà la suspensió del desnonament quan concorrin les següents circumstàncies:
  1. Quan l’habitatge sigui residència habitual o segona residència del propietari.
  2. Quan la finca hagi estat cedida a un tercer, persona física, que constitueixi el seu domicili habitual o segona residència.
  3. Que l’ocupació de l’habitatge i fins i tot l’estada en la mateixa es produeixi mitjançant violència o intimidació.
  4. Quan s’estiguin cometent activitats delictives en la finca.
  5. Quan siguin finques considerades habitatge social i hagin estat adjudicades a una altra persona.
  6. Que l’ocupació de l’immoble sigui anterior al 28 d’octubre de 2021, data d’entrada en vigor del citat Reial Decret-llei.

Igualment, s’amplia fins al 28 de febrer de 2022, les següents mesures:

 • La sol·licitud de moratòria de renda o condonació parcial quan el propietari tingui la consideració de gran forquilla, conseqüentment, no afecta petits propietaris d’habitatges.
 • L’ampliació, fins a aquesta data, de la pròrroga de sis mesos, sempre que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l’habitatge per a si.
 • Igualment, s’estén el termini perquè els propietaris afectats per la suspensió puguin sol·licitar la compensació prevista en el Reial Decret-llei 37/2020, sent el termini esmentat fins al 31 de març de 2022.