És necessari conèixer els canvis que es realitzaran en la declaració de Intrastat i que seran efectius a partir de 2022 de cara a un correcte emplenament d’aquesta.

A partir de l’any 2022, entra en vigor el Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019, el qual regula estadístiques empresarials entre les quals s’inclouen les relatives al comerç internacional de béns dins de la Unió Europea.

En compliment d’aquesta disposició, es produeixen canvis en les declaracions Intrastat d’exportació en els períodes a partir de 2022, atès que, d’ara endavant, s’ha d’incloure la informació que s’estava declarant fins al moment i, addicionalment, incloure la següent informació:

  • El número d’IVA del destinatari dels béns
  • El país d’origen de les mercaderies enviades

Però, quan estic obligat a presentar Intrastat?

S’haurà de presentar declaració mensual Intrastat, quan sent subjecte passiu de l’IVA per qualsevol concepte, hagi realitzat operacions que suposin intercanvi de mercaderies (expedició o introducció), des del territori peninsular i Illes Balears, que donin lloc a un moviment físic d’aquestes mercaderies amb un altre Estat membre de la Unió Europa o Irlanda del Nord i el valor de les seves operacions hagi aconseguit el llindar d’exempció actualment de 400.000 euros.

El subministrament de serveis està exclòs del sistema INTRASTAT.

Per a verificar si estem o no obligats a presentar aquesta declaració s’ha de verificar si superem els denominats “Llindars d’Exempció″ o “Llindars INTRASTAT″. Aquests llindars s’han de verificar individualment per als dos grups d’operacions: les introduccions (importacions intracomunitàries) i les expedicions (exportacions intracomunitàries) pel que podria estar obligat a presentar en un flux, però no en l’altre.

D’aquesta manera estaran obligats a presentar mensualment INTRASTAT:

  • Declaració d’expedició: Quan hagi realitzat operacions que suposin la sortida de mercaderies destinades a altres Estats membres de la Unió Europea o a Irlanda del Nord i en el seu conjunt hagin aconseguit el valor de 400.000 euros l’any natural anterior o, en el cas que no haguessin aconseguit aquesta quantia, quan des de l’inici de l’any en curs aconsegueixin aquest valor.
  • Declaració d’introducció: Quan hagi realitzat operacions que suposin l’entrada de mercaderies procedents d’altres Estats membres de la Unió Europea o d’Irlanda del Nord i en el seu conjunt hagin aconseguit el valor de 400.000 euros l’any natural anterior o, en el cas que no haguessin aconseguit aquesta quantia, quan des de l’inici de l’any en curs aconsegueixin aquest valor.

Si està obligat a presentar declaració i no realitza operacions en un mes determinat, haurà de presentar una declaració sense operacions referides a aquest mes.

El termini per a presentar la declaració és fins al dia 12 del mes següent al mes natural al qual es refereixen les operacions declarades o, si aquest és dissabte, diumenge o festiu, fins al dia hàbil següent.

A manera de resum, indicar-los que la informació es recull i presenta cada mes natural. Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries realitzades durant un mes natural han de declarar-se en els primers 12 dies naturals del mes següent. Recordar-los finalment la importància de verificar l’existència o no d’obligació de presentació d’aquesta declaració. Per a aquesta verificació, es prendrà en consideració la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, model 349, amb excepció dels serveis consignats amb les claus «S» i «I» (prestacions intracomunitàries de serveis i adquisicions intracomunitàries de serveis).